หน้าหลัก

 

ไฟล์เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562

นายธีระ นาคา และนางสาวแดนทรวง น้อยคำ นักวิชาการเกษตรร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่  โครงการ “หน่วยบำบัดทุก บำรุงสุข ”   โดยนายปริญญา โพธิสัตย์     รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดอรุณศิริวัฒนาราม หมู่ที่5 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท  เกษตรกรเข้ารับบริการ 300 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสรรพยา  ในการศึกษาดูงานวิจัยพืชไร่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท  และศึกษาดูงานการปลูกถี่วเขียวและข้าวโพดฝักสดในสภาพนาของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

นางอารดา มาสริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ให้กับอาจาร์ย และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวน 50 คน ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 50 คน

                                                     รายละเอียดเพิ่มเติม                                      

—————————————————————————————————————

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

นายบรรเจิด สาลีผล นักวิชาการเกษตร และนายประสงค์ พุทธกะ พนักงานการเกษตร ระดับ ส.3 เป็นวิทยากรบรรยายด้านเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เกษตรกรรวมจำนวน 32 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2562

นายธีระ นาคา และนายกฤษฎา ฝ่ายจตุรัส นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ร่วมให้บริการ ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และการแปรรูปถั่วเขียว โครงการ ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดห้วยซุง บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าร่วม 300 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และนักวิชาการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้เรื่อง การใช้พันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ และการประกวดมันสำปะหลังผลผลิตสูงคุณภาพดี โดยนายสุพบ ภูมิฐานนท์ นายอำเภอหันคาเป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา ชัยนาท เกษตรกรเข้าร่วม 300 ราย
รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์ วิจัยพืชไร่ชัยนาท จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยได้รับเกียรติจาก นางสุมนา งามผ่องใส่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และแปรงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

————————————————————————————————————–

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม โดยได้รับเกียรติจาก นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 และแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ผู้เข้ารับอบรมจำนวน 61 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

7 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยมี นายบรรเจิด สาลีผล และนายกฤษฎา ฝ่ายจัสตุรัส นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

28 มกราคม 2562

นายชูชาติ บุญศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบรรเจิด สาลีผล นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืช หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 หลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้การปลูกพืชตระกูลถั่ว ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 40 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

25 มกราคม 2562

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหันคา จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานที่มีประสิทธิภาพ”  โดยนางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเอกสารเผยแพร่แก่ศูนย์เรียนรู้โดยนายขวัญชัย แตงทอง ประธานศพก.หันคา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัด ชัยนาท เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

24 มกราคม 2562

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านพืชสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์”  ให้กับเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท นักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 64 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

 

 23 มกราคม 2562

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดเนินขาม หมู่ที่ 1 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด เกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 600 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

—————————————————————————————————————

 

 23 มกราคม 2562

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านพืชสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์” ภายใต้โครงการชัยนาทเมืองสมุนไพร ให้กับเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทโดยได้รับเกียรติจาก นางสุมนา งามผ่องใส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 5๐ ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 —————————————————————————————————————        

23 มกราคม 2562

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรม “ตามรอยพ่อ…อยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

—————————————————————————————————————

 3 มกราคม 2562

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และคนงานจ้างเหมา  จำนวน 165 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคล และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากร

รายละเอียดเพิ่มเติม 

—————————————————————————————————————

19-20 ธันวาคม 2561

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องยุทธศาสตร์ 20 ปี งานวิจัยถั่วเขียวและข้าวโพดฝักสดเพื่อความมั่นคง ทางอาหาร เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

—————————————————————————————————————

3 ธันวาคม 2561

นางอารดา มาสริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท จำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

—————————————————————————————————————

ผลงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท