ข้อมูลองค์กร
  > หน้าแรก
  > ประวัติ
  > ทำเนียบผู้บริหาร
  > โครงสร้างองค์กร
  > บทบาทหน้าที่
  > อัตรากำลัง
 > ลักษณะดินรายแปลง
  > ภูมิอากาศ
  > ที่ตั้งหน่วยงาน
  > ติดต่อเรา
วิจัยและพัฒนา
  > งานวิจัย
  > รายงานผลการวิจัย
  > ผลงานวิจัยพันธุ์พืชไร่
  > งานผลิตเมล็ดพันธุ์
  > การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  > บทความ - ผลงานเผยแพร่
  > เอกสารวิชาการ
  
 
 
 
วันที่ปรับปรุงเว็บเพจ
24 November, 2015 16:30
     
ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Breeding Management System (BMS)
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 Rice gene Discovery Unit และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Breeding Management System (BMS) ให้กับนักวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืช สังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

..............................................................................................................
งานประเพณีบุญจุลกฐินวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า ปีที่ 7
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นางสาวอมรา ไตรศิริ ผู้อำนวยการวิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมงานประเพณีบุญจุลกฐิน ปีที่ 7 ณ วัดถ้ำพรสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

...............................................................................................................
การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์และนักวิจัยด้านอารักขาพืช เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

 

................................................................................................................
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Tools for Breeding : Corn Model

วันที่ 24-25 กันยายน 2558 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Tecknology tools for breeding : corn model ให้แก่ นักวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงพันธุ์พืชและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ศุนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ซึ่งการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และชมแปลงทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 

.................................................................................................................
ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร
โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

วันที่ 30 เมษายน 2558 Dr.Woo, Jong-gyu ผู้อำนวยการศูนย์ KOPIA ประจำประเทศไทย
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร
โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยพืชไร่
นครสวรรค์ และ ไร่เกษตรกรต้นแบบ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์ โดย ดร.ชุติมา คชวัฒน์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และนักวิชาการ จากศูนย์วิจัยพืชไร่ฯ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ ที่ร่วมโครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

..................................................................................................................
รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านพืช

วันที่ 3 มกราคม 2558 ดร.ปริญญา สีบุญเรืองและคณะนักวิจัย เข้ารับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น
สาขาพืช เรื่อง ฝ้ายเส้นใยสีเขียวพันธุ์ตากฟ้า 86-5 จาก ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศสตร์ ครั้งที่ 53

 

<< หน้า  1    2   3    4    5   6    >>

 


นางสาวอมรา ไตรศิริ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 
 

สถิติการเข้าชม
ตั้งแต่ 9 มกราคม 2556


 


ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 146 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ 0-5624-1019 โทรสาร 0-5624-1498 อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th

contact admin : siwilai.l@doa.in.th