เมนูหลัก
  > หน้าแรก
  > รู้จักศูนย์
  > ทำเนียบผู้บริหาร
  > โครงสร้างองค์กร
  > บทบาทหน้าที่
  > อัตรากำลัง
  > ที่ตั้งหน่วยงาน
  > ติดต่อเรา
วิจัยและพัฒนา
  > งานวิจัย
  > รายงานผลการวิจัย
  > ผลงานวิจัยพันธุ์พืชไร่
  > งานผลิตเมล็ดพันธุ์
  > การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  > บทความ - ผลงานเผยแพร่
  > เอกสารวิชาการ
  
 
 
 
วันที่ปรับปรุงเว็บเพจ
20 February, 2015 15:58
     
ภาพกิจกรรม

รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านพืช
วันที่ 3 มกราคม 2558 ดร.ปริญญา สีบุญเรืองและคณะนักวิจัย เข้ารับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น
สาขาพืช เรื่อง ฝ้ายเส้นใยสีเขียวพันธุ์ตากฟ้า 86-5 จากศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศสตร์ ครั้งที่ 53

 

..................................................................................................................
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2558 คณะข้าราชการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ
นางสาวอมรา ไตรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ นอกจากนี้ ผอ.ศวร.นว. ยังมอบนโยบายและ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิชาการถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน

 
..................................................................................................................
อบรมการบันทึกข้อมูลงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากหน่วยงานต่างๆ
ที่ปฏิบัติงานด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 59 คน
 

...................................................................................................................
ตรวจสอบการระบาดของแมลงศัตรูทานตะวัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของแมลงศัตรูทานตะวัน ในไร่เกษตรกร ต.สุขสำราญและ ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

....................................................................................................................
การประชุมวิชาการข้าวโพดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 12

วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะนักวิชาการเกษตร 6 ราย เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในการประชุมวิชาการข้าวโพดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 12 (12th Asian Maize Conference) ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ

....................................................................................................................
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557

วันที่ 25 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ ปี 2557 ภายใต้ชื่องาน “สายใยรักไม่ลืมเลือน คอยย้ำเตือนให้คิดถึง” โดยมี
นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เป็นประธานในการจัดงาน ในโอกาสดังกล่าวนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเข้าร่วมงาน ตลอดจนการ
มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ลูกจ้างประจำของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ที่เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน

   

....................................................................................................................
ร่วมกิจกรรมงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสี่แคว ประจำปี 2557

นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรรุ่งเรือง เมือง
สี่แคว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2557 ณ สนามหน้า
ศาลากลางริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้
ด้านพันธุ์พืชไร่ เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ การควบคุมเพี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยใช้แตนเบียน
ตลอดจนการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 

....................................................................................................................
การประชุมแถลงผลงานวิจัยประจำปี 2556
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์ฯ จัดการประชุมแถลงผลงานวิจัยประจำปี 2556 ณ ห้อง
ประชุมอาคารเอนกประสงค์ โดยนายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการวิจัย ตลอดจนปัญหา
ในการปฏิบัติงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเกษตรด้วยกัน อันจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย นอกจากนี้ยังพิจารณางานวิจัยที่สามารถนำไป
เผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่เกษตรกรต่อไป

 

.....................................................................................................................
ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตอ้อย

วันที่ 21 ตุลาคม 2556 คณะนักวิชาการเกษตรจากสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรสุพรรณบุรี สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการปลูกอ้อย โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย ได้เข้าตรวจสอบและประชุมเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาการผลิตอ้อยในพื้นที่ อ.ตากฟ้า และ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

 

.....................................................................................................................
เสวนายามเช้าอำเภอตากฟ้า

วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 07.00 น. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน
เสวนายามเช้าประจำเดือนตุลาคม 2556 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานราชการต่างๆ ของอำเภอตากฟ้าเข้าร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของตน

 

.....................................................................................................................
บันทึกเทปรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ดร.ปริญญา สีบุญเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ให้ข้อมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ฝ้ายและการเพิ่มมูลค่าฝ้าย ในการบันทึกเทปรายการ
" ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร" เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร รายการก้าวไกล
กับกรมวิชาการเกษตร ออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 05.00-05.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์

 

<< หน้า 1   2    3    4    >>

ฝึกอบรม/ดูงาน

นักวิจัยภูฏานฝึกอบรมด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
นักวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร ราชอาณาจักรภูฏาน 1 รายเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลักสูตร Maize breeding, Agronomy and seed production ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 15 ตุลาคม
2556 โดยมีนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำฝึกปฏิบัติ

................................................................................................................
นักวิจัยเกาหลีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
วันที่ 7 มีนาคม 2556 ดร.ชุติมา คชวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
นำนักวิชาการจากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 ราย เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาชนบท สาธารณรัฐ
เกาหลี และกรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านอาหารและเกษตร
แห่งอาเซียน (AFACI) ณ ไร่เกษตรกร อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมี ผอ.กลุ่มวิจัยและนักวิชาการเกษตรของศูนย์ ฯ บรรยายและพาดูงานในแปลงเกษตรกร
ที่ร่วมโครงการฯ

............................................................................................................
คณะเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ดูงาน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และคณะนักวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากฟิลิปปินส์ จำนวน 9 ราย ที่เดินทาง
มาศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชไร่ โดยเฉพาะการผลิตข้าวโพด โดยมี
นักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ บรรยายสรุปการดำเนินงานวิจัยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นำชมแปลงทดลองการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนทานแล้ง และแปลงปลูก
ข้าวโพดไร่เกษตรกร

............................................................................................................
คณะที่ปรึกษาเกษตรกรประเทศฟิลิปปินส์ดูงาน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 สมาคมเทคโนโยีชีวภาพสัมพันธ์ นำคณะที่ปรึกษาเกษตรกรจาก
ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 31 คน เข้าดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดไร่ และดูงานแปลงเกษตรกร


 


นางสาวอมรา ไตรศิริ
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 
 

สถิติการเข้าชม
ตั้งแต่ 9 มกราคม 2556


 


ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 146 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ 0-5624-1019 โทรสาร 0-5624-1498 อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th

contact admin : siwilai.l@doa.in.th