เมนูหลัก
  > หน้าแรก
  > รู้จักศูนย์
  > ทำเนียบผู้บริหาร
  > โครงสร้างองค์กร
  > บทบาทหน้าที่
  > อัตรากำลัง
  > ที่ตั้งหน่วยงาน
  > ติดต่อเรา
วิจัยและพัฒนา
  > งานวิจัย
  > รายงานผลการวิจัย
  > ผลงานวิจัยพันธุ์พืชไร่
  > งานผลิตเมล็ดพันธุ์
  > การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  > บทความ - ผลงานเผยแพร่
  > เอกสารวิชาการ
  
 
 
 
วันที่ปรับปรุงเว็บเพจ
15 May, 2015 14:09
     
ภาพกิจกรรม

ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร
โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

วันที่ 30 เมษายน 2558 Dr.Woo, Jong-gyu ผู้อำนวยการศูนย์ KOPIA ประจำประเทศไทยติดตาม
มความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรโดยการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดลูกผสม ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และ ไร่เกษตรกร
ต้นแบบอ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค ์ โดยมี ดร.ชุติมา คชวัฒน์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สวร.
และผู้ร่วมโครงการฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านพืช
วันที่ 3 มกราคม 2558 ดร.ปริญญา สีบุญเรืองและคณะนักวิจัย เข้ารับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น
สาขาพืช เรื่อง ฝ้ายเส้นใยสีเขียวพันธุ์ตากฟ้า 86-5 จากศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศสตร์ ครั้งที่ 53

 

..................................................................................................................
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2558 คณะข้าราชการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ
นางสาวอมรา ไตรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ นอกจากนี้ ผอ.ศวร.นว. ยังมอบนโยบายและ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิชาการถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน

 
..................................................................................................................
อบรมการบันทึกข้อมูลงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากหน่วยงานต่างๆ
ที่ปฏิบัติงานด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 59 คน
 

...................................................................................................................
ตรวจสอบการระบาดของแมลงศัตรูทานตะวัน

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดของแมลงศัตรูทานตะวัน ในไร่เกษตรกร ต.สุขสำราญและ ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

....................................................................................................................
การประชุมวิชาการข้าวโพดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 12

วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะนักวิชาการเกษตร 6 ราย เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในการประชุมวิชาการข้าวโพดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 12 (12th Asian Maize Conference) ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ

<< หน้า  1    2   3    4    5    >>

ฝึกอบรม/ดูงาน

นักวิจัยภูฏานฝึกอบรมด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
นักวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร ราชอาณาจักรภูฏาน 1 รายเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลักสูตร Maize breeding, Agronomy and seed production ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 15 ตุลาคม
2556 โดยมีนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำฝึกปฏิบัติ

................................................................................................................
นักวิจัยเกาหลีเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
วันที่ 7 มีนาคม 2556 ดร.ชุติมา คชวัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
นำนักวิชาการจากสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 ราย เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาชนบท สาธารณรัฐ
เกาหลี และกรมวิชาการเกษตร ภายใต้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านอาหารและเกษตร
แห่งอาเซียน (AFACI) ณ ไร่เกษตรกร อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมี ผอ.กลุ่มวิจัยและนักวิชาการเกษตรของศูนย์ ฯ บรรยายและพาดูงานในแปลงเกษตรกร
ที่ร่วมโครงการฯ

............................................................................................................
คณะเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ดูงาน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และคณะนักวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากฟิลิปปินส์ จำนวน 9 ราย ที่เดินทาง
มาศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชไร่ โดยเฉพาะการผลิตข้าวโพด โดยมี
นักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ บรรยายสรุปการดำเนินงานวิจัยด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นำชมแปลงทดลองการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทนทานแล้ง และแปลงปลูก
ข้าวโพดไร่เกษตรกร

............................................................................................................
คณะที่ปรึกษาเกษตรกรประเทศฟิลิปปินส์ดูงาน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 สมาคมเทคโนโยีชีวภาพสัมพันธ์ นำคณะที่ปรึกษาเกษตรกรจาก
ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 31 คน เข้าดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดไร่ และดูงานแปลงเกษตรกร


 


นางสาวอมรา ไตรศิริ
ผอ.ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 
 

สถิติการเข้าชม
ตั้งแต่ 9 มกราคม 2556


 


ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 146 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โทรศัพท์ 0-5624-1019 โทรสาร 0-5624-1498 อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th

contact admin : siwilai.l@doa.in.th