Link
mealybug
kkasikon
journal
kawklai

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

การประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

 วันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

ณ.หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 คลิก

legume2017new

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

- กำหนดการประชุม

- แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

- แบบแสดงประวัติผู้เสนอผลงาน

- คำแนะนำการส่งผลงานวิจัย