ติดต่อเรา

ที่อยู่:
          เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน

          แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

          กรุงเทพมหานคร 10220


ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์     0-2579-5243

  0-2579-0151-8 ต่อ 102
  โทรสาร      0-25795243   
  
กลุ่มตรวจจ่าย
  โทรศัพท์     0-2579-8526 

  0-2579-0151-8 ต่อ 128  
  โทรสาร      0-2940-7425

กลุ่มงบประมาณ
  โทรศัพท์     0-2579-8527 

  0-2579-0151-8 ต่อ 114  
  โทรสาร      0-2561-0726

กลุ่มเงินนอกงบประมาณ
  โทรศัพท์     0-2940-6360 

  0-2579-0151-8 ต่อ 115  
  โทรสาร      0-2579-2336  
                                  
กลุ่มการเงิน
  โทรศัพท์     0-2579-7536 

  0-2579-8552, 0-2579-0587 
  0-2579-0151-8  ต่อ  110, 122 
  โทรสาร       0-2940-6901

 
กลุ่มพัสดุ
  โทรศัพท์     0-2579-4859

  0-2579-0151-8  ต่อ 107
  โทรสาร      0-2579-7525

กลุ่มบัญชี
  โทรศัพท์     0-2579-4229 

  0-2579-9590 , 0-2579-0578
  0-2940-6676
  โทรสาร       0-2940-6676

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
  โทรศัพท์    0-2579-5031

  0-2579-0151-8 ต่อ 326,327
  โทรสาร     0-2579-5031


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
กองคลัง กรมวิชาการเกษตร, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง การจัดทำรายละเอียดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2561new icon

ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชากการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

ซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และจัดทำรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี งบประมาณ   

โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ขั้นตอนคำนวณรายได้รอการรับรู้ส่วนภูมิภาค

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ แยกตามอายุหนี้ 

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

รหัสที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของส่วนราชการ อบรม 150615

แนวทางปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มลูกหนี้เงินยืม แยกตามอายุหนี้

โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง

เกณฑ์การประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ

การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS

แนวทางในการกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร

 

กลุ่มพัสดุ 

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  new icon 

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ส่วนภูมิภาค ปี 59)

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ส่วนกลาง ปี 59) 

แบบฟอร์มรายงานติดตามผลการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการตรวจสอบพัสดุประจำปี2558

การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบGFMIS


 

  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

      การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

1.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

        - แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ

2.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ( ฉบับที่ ๒ )

        - แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ

3.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม )

        - แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ

4.การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สุญญากับหน่วยงานของรัฐ

        - แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายโครงกา

5.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ( ฉบับที่ ๓ )

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน


 รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

 วิธีบันทึก ขจ. 05  แบบทยอยจ่าย

ซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรหัสบัญชีแยกประเภทและรหัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS


กลุ่มการเงิน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของหน่วยราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) new.animated

คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online 

ฟอร์ม ตัวอย่าง ระบบโอนเงิน KTB

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในเอกสารขอเปิดบัญชีเพื่อรองรับการใช้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและใบรับรองสำหรับ การนำเข้าและออกสินค้าเกษตร (NSW) ผ่าน ระบบธนาคาร (E-Payment) 

ขั้นตอนการรับ-จ่ายเงิน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต


กลุ่มตรวจจ่าย

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560  new icon

นำเสนอแผนผังข้อมูลสายงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจจ่าย และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์กลุ่มตรวจจ่าย

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย


กลุ่มงบประมาณ

 


กลุ่มบัญชี

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 new icon      

 


 

ประกาศกองคลัง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณประเภทรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศ 

ซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่นสามารถดาวน์โหลด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้ใน  "Downloads" 


ประกาศจาก...กลุ่มพัสดุ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ


ประกาศจาก  GFMIS

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 ระบบ GFMIS ขอเปิดระบบเบิกจ่ายผ่าน Web Online เฉพาะแบบฟอร์ม ขบ.01, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.11, ทข.01, ทข.02, ทข.11 (2 ก.ย. 2554)      

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ

ขอปิดรายงาน Web Report ระบบบริหารเงินทุนตามกลุ่มหน่วยรับงบประมาณชั่วคราว 3 รายงาน

ดูสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2553  ปีงบประมาณ 2553 ได้ในหนังสือเวียนกองคลัง

 


 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

doa procure
 
ktb promtpay

แบบสำรวจ

ความพึ่งพอใจของท่านที่มีต่อเว็บไซต์กองคลัง
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้261
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้701
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1169
mod_vvisit_counterเดือนนี้3623
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2928
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด69756
Starting Day : 28/12/2014

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์