ติดต่อเรา

ที่อยู่:
          เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน

          แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร

          กรุงเทพมหานคร 10220


ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์     0-2579-5243

  0-2579-0151-8 ต่อ 102
  โทรสาร      0-25795243   
  
กลุ่มตรวจจ่าย
  โทรศัพท์     0-2579-8526 

  0-2579-0151-8 ต่อ 128  
  โทรสาร      0-2940-7425

กลุ่มงบประมาณ
  โทรศัพท์     0-2579-8527 

  0-2579-0151-8 ต่อ 114  
  โทรสาร      0-2561-0726

กลุ่มเงินนอกงบประมาณ
  โทรศัพท์     0-2940-6360 

  0-2579-0151-8 ต่อ 115  
  โทรสาร      0-2579-2336  
                                  
กลุ่มการเงิน
  โทรศัพท์     0-2579-7536 

  0-2579-8552, 0-2579-0587 
  0-2579-0151-8  ต่อ  110, 122 
  โทรสาร       0-2940-6901

 
กลุ่มพัสดุ
  โทรศัพท์     0-2579-4859

  0-2579-0151-8  ต่อ 107
  โทรสาร      0-2579-7525

กลุ่มบัญชี
  โทรศัพท์     0-2579-4229 

  0-2579-9590 , 0-2579-0578
  0-2940-6676
  โทรสาร       0-2940-6676

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
  โทรศัพท์    0-2579-5031

  0-2579-0151-8 ต่อ 326,327
  โทรสาร     0-2579-5031


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 label blue new

ตั้งค้างจ่ายลูกหนี้ ปี 2560 ครั้งที่2 

เร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างฯ และแจ้งช่องทางการดาว์นโหลดข้อมูลบัญชีรายได้รอการรับรู้ 

 ซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งไฟล์ข้อมูลเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน กันยายน 2560 

ซ้อมความเข้าใจในการตรวจสอบปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง การจัดทำรายละเอียดลูกหนี้ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และการเปิดเผยงบทดลองและรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญสู่สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS   

 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ขั้นตอนคำนวณรายได้รอการรับรู้ส่วนภูมิภาค

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปปีงบประมาณ แยกตามอายุหนี้

 ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

 รหัสที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของส่วนราชการ อบรม 150615

แบบฟอร์มลูกหนี้เงินยืม แยกตามอายุหนี้

 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ

 การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS

แนวทางในการกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินในระบบ GFMIS สำหรับผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร

 กลุ่มพัสดุ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวนโยบายพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Unit School) 

  ค่าเสื่อมราคา ปี 2560 

  การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปี 2560 

กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานยืนเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แบบฟอร์มรายละเอียดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ส่วนภูมิภาค ปี 2559)

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (ส่วนกลาง ปี 2559) 

แบบฟอร์มรายงานติดตามผลการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP

 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS


   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดง
บัญชีรายการรับจ่่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

    - แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ

2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ( ฉบับที่ ๒ )

    - แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม )

    - แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ

4. การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สุญญากับหน่วยงานของรัฐ

    - แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายโครงกา

5. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ( ฉบับที่ ๓ )

 


 

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน


 รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน

 วิธีบันทึก ขจ. 05  แบบทยอยจ่าย

ซักซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรหัสบัญชีแยกประเภทและรหัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ GFMIS


กลุ่มการเงิน

 แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต label blue new

 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ และ คำรับรองของผู้รับมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์ label blue new

 แบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นสมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์กรมวิชาการเกษตร label blue new

 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์กรมวิชาการเกษตร label blue new

 แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ label blue new

  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์การณาปนกิจสงเคราะห์กรมวิชาการเกษตรlabel blue new

ระบบที่ใช้งาน KTB Corporate Online  (finance ต้นฉบับ update)  label blue new

 คู่มือการเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (กษ 0903/ว 62 ลว 7 มีนาคม 2561)  label blue new

  การติดตั้งระบบ ktb Universal Data Entry label blue new

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture :EDC)  label blue new

  ฟอร์ม ตัวอย่าง ระบบโอนเงิน ktb 

 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในเอกสารขอเปิดบัญชีเพื่อรองรับการใช้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและใบรับรองสำหรับ การนำเข้าและออกสินค้าเกษตร (NSW) ผ่าน ระบบธนาคาร (E-Payment) 

ขั้นตอนการรับ-จ่ายเงิน


กลุ่มตรวจจ่าย

 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ label blue new

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน label blue new

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ label blue new

  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน label blue new

 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล label blue new

 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร  

  ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร 

 บริการขอแบบฟอร์มการเบิกจ่าย และตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์  

  แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตร  

  ขออนุมัติให้ใช้สำเนาแบบรูปแบบรายการ รายการประกอบแบบ ประมาณราคา (ปร.4 , ปร.5) เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน   

  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560    

นำเสนอแผนผังข้อมูลสายงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจจ่าย และ แผ่นพับประชาสัมพันธ์กลุ่มตรวจจ่าย

  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 


กลุ่มงบประมาณ

 


กลุ่มบัญชี      

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561label blue new

 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 label blue new

 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561  

 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560  

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท 

 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ

 คู่มือวิธีการตรวจสอบเอกสารการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อ หรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน 


 

 ประกาศกองคลัง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณประเภทรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศ 

ซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านสามารถดาวน์โหลด เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้ใน  "Downloads" 


ประกาศจาก...กลุ่มพัสดุ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ


ประกาศจาก  GFMIS

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 ระบบ GFMIS ขอเปิดระบบเบิกจ่ายผ่าน Web Online เฉพาะแบบฟอร์ม ขบ.01, ขบ.02, ขบ.03, ขบ.11, ทข.01, ทข.02, ทข.11 (2 ก.ย. 2554)      

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ

ขอปิดรายงาน Web Report ระบบบริหารเงินทุนตามกลุ่มหน่วยรับงบประมาณชั่วคราว 3 รายงาน

ดูสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2553  ปีงบประมาณ 2553 ได้ในหนังสือเวียนกองคลัง

 


 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

doa GP
e GP
ktb promtpay

แบบสำรวจ

ความพึ่งพอใจของท่านที่มีต่อเว็บไซต์กองคลัง
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้144
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้180
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้975
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว832
mod_vvisit_counterเดือนนี้2906
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4052
mod_vvisit_counterรวม103720
ตั้งแต่ 28/12/2014