บุคลากร

ข้าราชการ

นายดนัย  นาคประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

นางกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์

ดร.สุพินญา บุญมานพ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวปาริฉัตร สังข์สะอาด

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายพิทยา วงษ์ช้าง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางอัญชลี แก้วดวง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวพัฒน์นรี รักษ์คิด

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวอัสนี ส่งเสริม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวสุกัลยา ศิริฟองนุกูล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวพัชร ปิริยะวินิตร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวเสาวณี เดชะคำภู

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวชลลดา สามพันพวง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวภัทรียา สุทธิเชื้อนาค

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวนิภาพร  บัวอิ่น

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ดร.อภิญญา  วงศ์เปี้ย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ดร.ธีรภัทร  เหลืองศุภบูลย์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายวรกิจ ห้องแซง

เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นางจิราพรรณ แพกำเนิด

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

นางสุวรรณา กันทรารมย์

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

พนักงานราชการ

นางสาวน้ำค้าง ปิ่นสุวรรณ

นักวิชาการเกษตร

นางวงเดือน มงคลศิริ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวณัฐพร นรินยา

นักวิชาการเกษตร

นายกำธร ขจรบุญ

นักวิชาการเกษตร

นางสาวอมลสิริ นลประดับพันธุ์

นักวิชาการเกษตร

นายนคร  บริสุทธิ์

นักวิชาการเกษตร

นางสาวพจนา แก้วแจ่ม

นักวิชาการเกษตร

นางสาวพัชราภรณ์ ปลื้มคิด

นักวิชาการเกษตร

นางชลธิชา ค้าขาย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอัจฉราพร กิ่มแสง

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2

นางผกามาศ สตาสิทธิ์

คนงานทดลองการเกษตร

นางกาญจนา น้อยวงษ์

คนงานทดลองการเกษตร

นางสาวขวัญฤทัย วังสุริย์

คนงานทดลองการเกษตร

นายจรูญ ศิลาฤทธิพันธ์

คนงานทดลองการเกษตร