หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
          กปผ 61067326523 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 18,799.90 21062561 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          กมพ. 61067382114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,100 21062561 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          กปผ 61067321172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,900.00 21062561 ซื้อหลอดเก็บเชื้อจุลินทรีย์แบบฝาเกลียว จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สวส 61067319884 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 27500 20062561 ซื้อไม้อัดยาง จำนวน ๕๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวป.กบ 61067366768 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,507.-บาท 14062561 ซื้อถุงใส LLD 20"X30"X0.10mm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวร.ขก 61067380485 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,918.90 21062561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.พังงา 61067364493 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,500.00 06062561 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับการฝึกอบรมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างเครือข่ายการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช สนับสนุนนโยบายลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สวส 61067323911 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5350 20062561 ซื้อโอริง (O-Ring) ของขวดดูแรน (Duran) จำนวน ๑๐๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สวส 61067322509 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9000 20062561 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอะไหล่และบริการ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สวส 61067318379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,750 20062561 ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศขม ลพบุรี 61067378834 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,200.00 20062561 จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ระยะทาง ๕๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สวพ.3 ขก. 61067374702 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,527.00 10052561 จ้างเหมาวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในผักหวานป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สวส 61067321182 ระบุโดยเลือกจากรายการ 6000 20062561 ซื้อถุงอลูมิเนียมฟอยด์ จำนวน ๒,๐๐๐ ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...