หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
ด.ทอ.หาดใหญ่ ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000.00 24052562 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สคพ. 62057341959 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000.00 24052562 จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057347276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,900 17052562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สคพ. 62057401582 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 32,000.00 24052562 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057393241 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 35,000 17052562 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057389535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,400 17052562 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057397721 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 30,000 26042562 จ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉาพะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057342212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,000 17052562 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057333511 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,900 17052562 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057391844 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,000 17052562 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057387785 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000 17052562 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057352078 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 17052562 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ชัยภูมิ 62057394312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 31,343 17052562 จัดซื้อวัสดุวิทยุและไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...