หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
ศพก.ภูสิงห์ 62087349904 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 55,830.- 05082562 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ แปลง มะนาวนอกฤดูและ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จำนว ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศพก.ภูสิงห์ 62087349662 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,350.- 09082562 จ้างเปลี่ยนยางเรเดียลรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กฉ๒๒๑๓ ศก
ศพก.ภูสิงห์ 62087348792 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,537.62 09082562 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ กฉ๒๒๑๓ ศก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ 62087241175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,400 30072562 จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาต้นกล้าระยะอนุบาลแรกและต้นกล้าอนุบาลหหลักงานวิจัยปรับปรุงพันธ์ุ (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ 62087239625 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 55000 01082562 จ้างเหมาบริการงานผลิตและดูแลต้นกล้าปาล์มน้ำมันแปลงอนุบาลแรกพื้นที่ 15 ไร่ (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62087319067 62087319067 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 53,480 01082562 จ้างเหมาบริการงานวัดการแจริญเติบโตต้นปาล์มน้ำมันแปลงที่ ๒ จำนวน ๗๖๔ ต้น (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศพก.ภูสิงห์ 62087348069 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,400.- 06082562 จ้างทำป้ายไวนิลเจาะตาไก่ขนาด 350x960 ซม จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศพก.ภูสิงห์ 62087345373 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 48,500.- 09082562 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินการ งบ กปร ปี 2561 จำนวน๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศพก.ภูสิงห์ 62087346828 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 50,000.- 01082562 จ้างพิมพ์เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ 62087241648 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,200 30072562 จ้างเหมาบริการงานแต่งช่อดอกและดูแลต้นแม่พันธ์ุงานวิจัยปรับปรุงพันธ์ุ (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ 62087344254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,000 22072562 จ้างเหมาบริการงานเตรียมอุปกรณ์และทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (จำนวน ๑ งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวพ.ระยอง ไม่ผ่านระบบ egp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,815.00 06082562 จ้างเหมาบริการจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวป.สฎ 62087344361 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 30072562 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลงานผลิตพันธ์ุ (แม่พันธ์ุ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...