หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
          ศวพ.นม. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,764.00 22102561 ซื้อกระดาษสี,เทปใส
          ศวร.นว 61117178026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ๘,๓๐๐.๐๐ 07112561 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวร.นว 61117185156 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 08112561 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่าน e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,900.00 14/11/25 รายงานซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.น่าน ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,000 15112561 ซื้ออิฐแดงหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.อุตรดิตถ์ 61117224212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,768 15112561 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.เพชรบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 71,460.00 14/11/25 รายงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          กวป. 61117231754 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,523.00 15112561 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          กวป. 61117229175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 92,020.00 15112561 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          กวป. 61117226927 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 29,960.00 15112561 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องควบคุมโทรศัพท์อาคารตึก 8 ชั้น และเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน
          ด่านตรวจพืชทุ่งช้าง ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,658 15112561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ด่านตรวจพืชทุ่งช้าง ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 1,320 15112561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ด่านตรวจพืชทุ่งช้าง ไม่ผ่านระบบ e-gp ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 110 15112561 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...