หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ เรื่อง
          ศวพ.ระนอง 61097560730 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,700 21092561 ขอซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.ระนอง 61097552957 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 47,940 21092561 ขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.นครศรีธรรมราช 61097554749 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000.00 21092561 จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชในแปลงปาล์มน้ำมัน
          ศวส. ศรีสะเกษ 61097556010 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 46,850.00 18092561 ซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สอพ 61097319866 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 481,100 21092561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
          ศวพ.พังงา 61097550753 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 72,000.00 21092561 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ณ ศวพ.พังงา (จ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.อุตรดิตถ์ 61097547155 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,120 21092561 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ.สร. 61097553018 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,516.04 17092561 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ
          ศวพ พัทลุง 61097549727 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,800.00 17092561 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          สทช. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 45,000.00 21092561 จ้างเหมาบริการการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล
          สวพ.3 ขก. 61097543930 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 74,000.00 19092561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ พัทลุง 61097541700 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 11,850.00 17092561 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รหัส 4120-001-0001/นวฟ.พท.2/32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
          ศวพ พัทลุง 61097537616 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,500.00 17092561 ซื้ื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...