หน่วยงาน เลขที่โครงการ ประเภทประกาศ วงเงินรวม วันที่ประกาศ สถานะ เรื่อง
กวป. 62017312471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 17,355.40 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กวป. 62017312400 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,420.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กวป. 62017312366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 6,634.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องระเหยสารชนิดหมุนลดความดัน และเครื่อกลั่นสารละลายชนิดหมุนเหวี่ยงลดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กวป. 62017312349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,893.50 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.นว 62017310323 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 14,790.00 15012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.นว 62017309880 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 13,530.00 15012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.นว 62017309608 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,500.00 บาท 21122561 จัดทำสัญญา/PO แล้ว จ้างเปลี่ยนประตูห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.2 62017307839 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 42,700.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อไส้กรองและเกลือบำบัดเครื่องทำน้ำกลั่นหมายเลขครุภัณฑ์๖๖๙๕๘๖๐๑ สวพ.2 ๔/๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.2 62017307488 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,324.48 18012562 ระหว่างดำเนินการ จ้างซ่อมเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖๖๕๐๗๐๒ สวพ.๒ ๑/๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.สุพรรณบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 370.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศวร.สุพรรณบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,000.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กมพ. ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 49,979.00 04122561 ระหว่างดำเนินการ ซื้อวัสดุสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP - - - 3,600.00 18012562 ระหว่างดำเนินการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1...