งานกิจกรรม

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ตราด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 2/2562 ณ วัดคลองนนทรี ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 ร่วมออกบูธคลินิกพืช เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ให้คำแนะนำ และมีเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรแจกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

_______________________________

  งานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายปรีชา โหนแหยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ 2562 นายนิพนธ์ สร้อยทอง เกษตรอำเภอนายายอาม กล่าวรายงาน การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีฐานเรียนรู้ 5 ฐาน 1.การบริหารจัดการดิน 2.การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 3.การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในไม้ผล 4.การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 5.การบริหารจัดการด้านการตลาด โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ และการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูทุเรียน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ กลุ่มผลิตไม้ผลและพืชสมุนไพรคุณภาพเพื่อการส่งออก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบ ประมาณ 2562 นายสนิท มีพืชน์ เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี กล่าวรายงาน การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคมบาง เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

_______________________________

      โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 22 มกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ แก้ปัญหาเกษตรกร ที่วัดพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมออกบูธคลินิกพืช เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรให้ตรงตามที่เกษตรกรแต่ละแห่งประสบปัญหาในการปลูกพืช และมีเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรแจกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

_______________________________

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 โดยนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์และสวพ.6 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ณ อาคารท่องเที่ยวฯ ไหว้พระพุทธรูปประดิษฐานด้านหน้าศูนย์ฯ และไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาสระบาป ศาลหลวงปู่อ้าย ณ เชิงเขาสระบาป หลังเสร็จพิธีรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

_______________________________

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

พิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ถวายเครื่องบวงสรวง เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

     ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562)

    ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมจุดบริการฯ พร้อมมอบน้ำดื่ม กาแฟ ขนม และเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ บริเวณด้านหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี เปิดให้บริการฟรี จุดพักรถ มุมพักผ่อน ห้องน้ำสะอาด กาแฟน้ำดื่ม ลูกอมแก้ง่วง ผ้าเย็นเจี๊ยบ บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เอกสารวิชาการ แจกต้นทุเรียน มังคุด พริกไทย ท่านละ 1 ต้น   ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

_______________________________

คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำนักศึกษาวิชาเอกพืชศาสตร์และวิชาเอกการจัดการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

  • อบต.วังกระโจม จ.นครนายก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม จังหวัดนครนายก นำผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพืชสวนเศรษฐกิจเพื่อการค้า และความหลากหลายทาง
สายพันธุ์พืชไม้ผลเมืองร้อน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

  • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย นำเกษตรกร จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกทุเรียน การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยว และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

  • โรงเรียนเทศบาล 1 (พีโอเอวิทยา)  จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาล 1 (พีโอเอวิทยา) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นำคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 368 คน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เข้าศึกษาดูงานวิชาการด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

  • สนง.เกษตรอำเภอเมืองระยอง

วันที่ 29 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นำเจ้าหน้าที่และเกษตรกร จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

  • อบต.เขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลเขาไม้แก้ว ประชาชนกลุ่มอาชีพเกษตรกร จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสวนไม้ผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

  • อบต.โพนทัน จ.ยโสธร

วันที่ 18 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมี นายอุทัย อุระเกตุ พนักงานเกษตร ส.3 เป็นวิทยากรบรรยาย และ นายอานันต์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นำชมแปลงสาธิตไม้ผลและแปลงสมุนไพรภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

________________________

อ่านเพิ่มเติม

อบรมวิชาการ

วิทยากรอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผล”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  มอบหมายให้ นายสุริยัน มิสกร นักวิชาการเกษตร เดินทางไปเป็นวิทยากร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลและการขอรับรองมาตรฐานการผลิตไม้ผล GAP เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

________________________________

วิทยากรอบรม “ผักและผลไม้ปลอดภัยได้มาตรฐานและการรับรอง GAP

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในหัวข้อ “ผักและผลไม้ปลอดภัยได้มาตรฐานและการรับรอง GAP” ตามโครงการผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดย นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  มอบหมายให้ นายอุทัย อุระเกตุ พนักงานการเกษตร ส.3 เดินทางไปเป็นวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามวันและเวลาดังกล่าว

________________________________

วิทยากรอบรม “การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน GAP”

วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP  จึงขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดย นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  มอบหมายให้นายอุทัย อุระเกตุ พนักงานการเกษตร ส.3 เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน GAPณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

________________________________

อบรมการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จัดโครงการอบรมการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม เพื่อให้นักวิชาการของศูนย์ สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานวิจัยขอทุนอย่างไรเพื่อให้ได้ทุนสนับสนุนงานวิจัย การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ การเตรียมตัวที่ดีสำหรับการเสนองานวิจัยและเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน

________________________________

อ่านเพิ่มเติม

งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 15 (Hortex’2018)

งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 15 (Hortex’ 2018)
14-16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 15 (Hortex’ 2018) โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ  และ นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีหัวหน้า
ส่วนราชการ และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

งานพืชสวนก้าวหน้า เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2537 สำหรับการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 15 นี้ กำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 3 วัน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิทยาการความรู้ และข้อมูลใหม่ๆ ในวงการพืชสวน ภายในงานมีนิทรรศการวิชาการ การประชุมสัมมนา การแสดงสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย การจำหน่ายพันธุ์ไม้ ร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโครงการท่องเที่ยวศูนย์ฯ จัดกิจกรรม “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ”  ในปีนี้มีเรื่องเด่นทางวิชาการนำเสนอ  ได้แก่  GAP ไม่มีไม่ได้แล้ว , สวน 100 ไร่ทำได้คนเดียว , มังคุดออกดอกทุกปี..สั่งได้, โรคแมลงศัตรูทุเรียน และการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และผู้เข้าร่วมงานพืชสวนก้าวหน้า ทั้งหมด จำนวน 25,338 คน

อ่านเพิ่มเติม