มหกรรมชิมทุเรียน ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ อาคารท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

วันที่ 25 เมษายน 2562

พิธีเปิด เวลา 10.00-10.30 น. :- กล่าวเปิดงาน โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

:- กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดย นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน :- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของทุเรียนของประเทศไทยให้บุคคลโดยทั่วไปได้รู้จัก และส่งเสริมการอนุรักษ์ทุเรียนของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน

โดยจะจัดให้มีการชิม :-
1. ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งพันธุกรรมต่างๆ ของประเทศ ไทย มากกว่า 50 สายพันธุ์

2. ทุเรียนพันธุ์ใหม่ : พันธุ์จันทบุรี

3. ทุเรียนพันธุ์การค้า : หมอนทอง ชะนี และพวงมณี

วันที่ 26-28 เมษายน 2562 เปิดชิมทุเรียน ตั้งแต่เวลา 10.00- 14.00 น.

จุดบริการประชาชน..ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 บริเวณหน้าโครงการท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

#เชิญแวะรับฟรี..

– พันธุ์ไม้ ทุเรียน มังคุด พริกไทย ท่านละ 1 ต้น (จำนวนจำกัด)
– ตัวดูดตุ๊กตาหวานเย็นแช่แข็ง (น้ำดาหลา ใบเตย อัญชัน เก๊กฮวย มังคุด กระเจี๊ยบ ลำไย มะตูม
มะปี๊ด ระกำ)
– น้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม ผ้าเย็น
– บริการจุดพักรถ ห้องน้ำสะอาด

คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.โคกตูม จ.บุรีรัมย์

วันที่ 5 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การปลูกพืชสวน” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • สหกรณ์กองทุนสวนยางชำเจียง จำกัด จ.หนองคาย

วันที่ 4 เมษายน 2562 สหกรณ์กองทุนสวนยางชำเจียง จำกัด จังหวัดหนองคาย นำสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.นาสีนวน จ.มหาสารคาม

วันที่ 3 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • โรงเรียนบ้านหินกอง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าศึกษาดูงานการเตรียมกิ่งพันธุ์ การวางแผน การปลูก และการดูแลรักษาการปลูกทุเรียนระยะชิด และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกทุเรียน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • โรงเรียนบ้านหินกอง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ติดตาม จำนวน 47 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงไม้ผล ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • เทศบาลตำบลบึงเจริญ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • อบต.หัวสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 28 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • ปฏิรูปที่ดินจ.ชลบุรี

วันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี นำเกษตรกรกลุ่ม Smart Farmer ที่ปลูกไม้ผล ทุเรียน มังคุด จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP” ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • เทศบาลปลาปาก จ.นครพนม

วันที่  27 มีนาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงสาธิตไม้ผล ทุเรียน มังคุด เงาะ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • การยางแห่งประเทศไทยกาญจนบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2562 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การปลูกทุเรียนระยะชิด” โดยมี นายอุทัย อุระเกตุ หน.ถ่ายทอด บรรยายสรุปและนำชมแปลงสาธิตการปลูกทุเรียนระยะชิด ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (ห้วยสะพานหิน)

 • โรงเรียนดงซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านบ้านดงซับสมบูรณ์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ นำครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดย นายอุทัย อุระเกตุ หน.ถ่ายทอดฯ บรรยายและนำเยี่ยมชมแปลงไม้ผลภายในศูนย์ฯ

 • โรงเรียนบ้านท่าสะอาด จ.บึงกาฬ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ นำบุคลากร จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดย นายอุทัย อุระเกตุ หน.ถ่ายทอดฯ บรรยายและนำเยี่ยมชมแปลงไม้ผลภายในศูนย์ฯ

 • โรงเรียนแวงพิทยาคม จ.สกลนคร

วันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร นำบุคลากร จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมี นายอานันต์ ศรีสวัสดิ์ จพก.ปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมแปลงสาธิตทุเรียน มังคุด และเงาะ ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • สำนักงานเกษตร จ.เพชรบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพและปลอดภัย การปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนและการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมี นายอุทัย อุระเกตุ หน.หน่วยถ่ายทอดฯ เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมแปลงสาธิตทุเรียน มังคุด และเงาะ ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี นำเกษตรกรตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการงานเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมี นายอุทัย อุระเกตุ หน.หน่วยถ่ายทอดฯ เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมแปลงสาธิตทุเรียน มังคุด และเงาะ ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

 • เจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.ทรงพล สมศรี อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล กรมวิชาการเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทซีพี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์ทุเรียนและการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ทั้งนี้ นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นางชมภู จันที นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมาลัยพร เชื้อบัณทิต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ โดย นายอุทัย อุระเกตุ พนักงานการเกษตร ส.๓ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปและนำชมแปลงไม้ผลภายในศูนย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

งานกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ์ ผลไม้ดีภาคตะวันออก ปี 2562 และกิจกรรม “รณรงค์ไม่ซื้อ-ไม่ขาย ผลไม้ด้อยคุณภาพ”

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังไม่ซื้อไม่ขายสินค้าเกษตรด้อยคุณภาพจังหวัดจันทบุรี” ปี 2562 โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนสหกรณ์ ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าทางการเกษตร และตัวแทนเกษตรกรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เยี่ยมชมภายในงาน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพของผู้ประกอบการแผงค้าปลีกจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และลงพื้นที่ตลาดขายปลีกผลไม้เนินสูง เพื่อตรวจเยี่ยมแผงผลไม้ และชมวิธีการวิเคราะห์ความอ่อน-แก่ คุณภาพเนื้อทุเรียน โดยการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งและวิธีทำลายผลทุเรียนอ่อนที่ตรวจพบ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสหกรณ์ ผู้ประกอบการค้าปลีก และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ให้การต้อนรับ ก่อนที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางร่วมงานประชาสัมพันธ์ ผลไม้คุณภาพดี เอกลักษณ์ภาคตะวันออก มี 2562 ณ จุดที่รับซื้อผลไม้ของนายอุดม วรญญรัฐ ที่ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฎ

นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง “พันธุ์ทุเรียน อนาคตใหม่” ณ จุดรับซื้อผลไม้ของนายอุดม และนิทรรศการเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

_______________________________

งานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑๐-๑๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อหลัก “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. โดย นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี มอบหมายให้ นางอภิรดี กอร์ปไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน และนางนาทระพี สุขจิตไพบูลย์ผล นักวิชาการเกษตร นำเสนอนิทรรศการ น้ำมันหอมระเหยไพลที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นน้ำมันนวดผสมน้ำมันหอมระเหยไพล ใช้นวดตัว บ่า และหลัง เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด และน้ำมันไพลที่ได้จากการทอด เป็นน้ำมันเหลือง ใช้ดม หรือทา แก้คลื่นไส้ วิงเวียน หอบหืด ไซนัส แก้เหน็บชา และคลายกล้ามเนื้อ

_______________________________

พิธีร่วมพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โดยผู้ร่วมพิธีร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ตราด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 2/2562 ณ วัดคลองนนทรี ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 ร่วมออกบูธคลินิกพืช เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ให้คำแนะนำ และมีเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรแจกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

_______________________________

  งานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายปรีชา โหนแหยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ 2562 นายนิพนธ์ สร้อยทอง เกษตรอำเภอนายายอาม กล่าวรายงาน การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีฐานเรียนรู้ 5 ฐาน 1.การบริหารจัดการดิน 2.การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 3.การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในไม้ผล 4.การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 5.การบริหารจัดการด้านการตลาด โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ และการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูทุเรียน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ กลุ่มผลิตไม้ผลและพืชสมุนไพรคุณภาพเพื่อการส่งออก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบ ประมาณ 2562 นายสนิท มีพืชน์ เกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี กล่าวรายงาน การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลคมบาง เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

_______________________________

      โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 22 มกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ แก้ปัญหาเกษตรกร ที่วัดพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ร่วมออกบูธคลินิกพืช เพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบวงจร รวมทั้งแก้ปัญหาความต้องการของเกษตรกรให้ตรงตามที่เกษตรกรแต่ละแห่งประสบปัญหาในการปลูกพืช และมีเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรแจกให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

_______________________________

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 โดยนางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์และสวพ.6 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ณ อาคารท่องเที่ยวฯ ไหว้พระพุทธรูปประดิษฐานด้านหน้าศูนย์ฯ และไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาสระบาป ศาลหลวงปู่อ้าย ณ เชิงเขาสระบาป หลังเสร็จพิธีรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

_______________________________

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

พิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ถวายเครื่องบวงสรวง เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมืองจันทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

_______________________________

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

     ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562)

    ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมจุดบริการฯ พร้อมมอบน้ำดื่ม กาแฟ ขนม และเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ บริเวณด้านหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี เปิดให้บริการฟรี จุดพักรถ มุมพักผ่อน ห้องน้ำสะอาด กาแฟน้ำดื่ม ลูกอมแก้ง่วง ผ้าเย็นเจี๊ยบ บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เอกสารวิชาการ แจกต้นทุเรียน มังคุด พริกไทย ท่านละ 1 ต้น   ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

_______________________________

อบรมวิชาการ

สนับสนุนวิทยากรอบรม เรื่อง “การผลิตทุเรียนคุณภาพ”

วันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการผลิตทุเรียนสู่มาตรฐาน ครั้งที่ 1”
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จึงขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดย นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  มอบหมายให้นายอุทัย อุระเกตุ พนักงานการเกษตร ส.3 เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การผลิตทุเรียนคุณภาพ” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

________________________________

สนับสนุนวิทยากรอบรม เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุดและแนวทางแก้ไข”

วันที่ 3 เมษายน 2562 ดร.ปิยะมาศ โสมภีร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีการชะลอการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงในมังคุดในระยะก่อนเก็บเกี่ยว” และเรื่อง “เทคโนโลยีการแก้อาการกลีบแดงในมังคุดในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว” ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

วันที่ 1 เมษายน 2562 ดร.ปิยะมาศ โสมภีร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุดและแนวทางแก้ไข” ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและการแก้ปัญหาด้านดินและปุ๋ย ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

________________________________

อบรม “ทักษะการพิสูจน์ทุเรียนอ่อน-แก่”

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  กล่าวเปิดการอบรม “ทักษะการพิสูจน์ทุเรียนอ่อนแก่”  ให้กับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ หัวข้อบรรยายดังนี้ 1. สรีรวิทยาและการเก็บเกี่ยวทุเรียนที่มีคุณภาพ โดย ผอ.ศิริพร วรกุลดำรงชัย 2. การตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียน โดย นายอุทัย อุระเกตุ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและทดสอบการคัดทุเรียน และการหาเปอร์เซ็นต์แป้งจากน้ำหนักแห้ง ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

________________________________

วิทยากรอบรม “โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  มอบหมายให้ นางสาวปิยะมาศ โสมภีร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ เทคนิคแก้อาการกลีบเลี้ยงสีแดงของมังคุด และลักษณะอาการขาดธาตุอาหารพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

________________________________

วิทยากรอบรม “การจัดการดินและปุ๋ย ธาตุอาหารหลัก-รอง”

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จัดอบรมให้กับเกษตรกร ตามกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในหัวข้อ “การจัดการดินและปุ๋ย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ที่มีความสำคัญกับพืช” โดย นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  มอบหมายให้ นายอานันต์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เดินทางไปเป็นวิทยากร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านมาบโอน หมู่ 11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตามวันและเวลาดังกล่าว

________________________________

วิทยากรอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผล”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  มอบหมายให้ นายสุริยัน มิสกร นักวิชาการเกษตร เดินทางไปเป็นวิทยากร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลและการขอรับรองมาตรฐานการผลิตไม้ผล GAP เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

________________________________

วิทยากรอบรม “ผักและผลไม้ปลอดภัยได้มาตรฐานและการรับรอง GAP

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในหัวข้อ “ผักและผลไม้ปลอดภัยได้มาตรฐานและการรับรอง GAP” ตามโครงการผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดย นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  มอบหมายให้ นายอุทัย อุระเกตุ พนักงานการเกษตร ส.3 เดินทางไปเป็นวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามวันและเวลาดังกล่าว

________________________________

อ่านเพิ่มเติม

งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 15 (Hortex’2018)

งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 15 (Hortex’ 2018)
14-16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 15 (Hortex’ 2018) โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ  และ นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีหัวหน้า
ส่วนราชการ และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

งานพืชสวนก้าวหน้า เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2537 สำหรับการจัดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 15 นี้ กำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 เป็นเวลา 3 วัน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิทยาการความรู้ และข้อมูลใหม่ๆ ในวงการพืชสวน ภายในงานมีนิทรรศการวิชาการ การประชุมสัมมนา การแสดงสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย การจำหน่ายพันธุ์ไม้ ร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโครงการท่องเที่ยวศูนย์ฯ จัดกิจกรรม “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ”  ในปีนี้มีเรื่องเด่นทางวิชาการนำเสนอ  ได้แก่  GAP ไม่มีไม่ได้แล้ว , สวน 100 ไร่ทำได้คนเดียว , มังคุดออกดอกทุกปี..สั่งได้, โรคแมลงศัตรูทุเรียน และการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และผู้เข้าร่วมงานพืชสวนก้าวหน้า ทั้งหมด จำนวน 25,338 คน

อ่านเพิ่มเติม