หน้าแรก


มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร  พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส


วิธีพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต


วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย

สามารถดาวน์โหลดไฟล์คลิปวีดีโอทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม (www.doa.go.th/leka) และเลือกที่เมนู “ดาวน์โหลด”


ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “เสวนาเกษตรกรแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว”

วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “เสวนาเกษตรกรแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว” จำนวน 20 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้เพิ่มจากมะพร้าว การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมะพร้าว การลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว โดยมีคณะวิทยาการ นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร นางพรชนก พรหมมาศ เจ้าของผลิตภัณฑ์โอทอป “น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์พรชนก” และนายยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งสาธิตการใช้ “เครื่องช่วยปีนต้นมะพร้าวและเครื่องเก็บผลปาล์มร่วง” โดยนายยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และฝึกปฏิบัติ การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบครัวเรือน โดย นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเชวง กอุพาณิชานนท์ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10