หน้าแรก


มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร  พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส


วิธีพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต


วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย

สามารถดาวน์โหลดไฟล์คลิปวีดีโอทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม (www.doa.go.th/leka) และเลือกที่เมนู “ดาวน์โหลด”


คณะที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรติดตามงานโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี

วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 คณะที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรติดตามงานโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี ณ สวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี และศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อ.สวี จ.ชุมพร โดยมีนายบุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร นางปริญดา หรูนหีม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวดารากร เผ่าชู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้ข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11