หน้าแรก


ฝึกอบรมหลักสูตร Bay G.A.P. พัฒนาทุเรียนไทยเพื่อการส่งออก ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท Bayer ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตร Bay G.A.P. พัฒนาทุเรียนไทยเพื่อการส่งออก ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 70 ราย โดยนายบุญชนะ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรให้การต้อนรับ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและผักพื้นบ้าน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 120 ราย ได้เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีนายบุญเกื้อ ทองแท้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี

นายสุทัศน์ สุรวาณิช ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน และให้คำแนะนำในโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี จากเงินรายได้สนับสุนนกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2562


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9