การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์   สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพ ในวันที่ 13- 14 กรกฎาคม 2562  ณ บริเวณจุดชมวิวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ  โดย นายสุรเดช ปัจฉิมกุล  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาโวกาโดคุณภาพสู่เกษตรกรผู้ปลูก

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และระดมสมองเพื่อพัฒนาและยกระดับอาโวกาโด
ในแหล่งปลูกให้ได้มาตรฐาน

3. เพื่อให้ได้ฐานข้อมูล แหล่งปลูกและสายต้นอาโวกาโดที่มีคุณภาพในแหล่งปลูกต่างๆ

และในงาน ยังมีการประกวดผลผลิต อาโวกาโด  คลินิกพืช การสาธิตและปฏิบัติการเสียบยอดอาโวกาโดพันธุ์ดี การช๊อป ชิม โชว์ ผลงาน นิทรรศการต่างๆอีกด้วย โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว เกษตรกร ผู้สนใจชมงานกว่า 800 ราย

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  นำโดยนายกฤชพร  ศรีสังข์  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ  จำนวนกว่า 1000 ต้น

ฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาต้นน้ำน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการในพระราชดำริ  ณ ห้องประชุม อบต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โดย มีนายกฤชพร  ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้

 

ข่าว-กิจกรรมเทศกาล วันสงกรานต์

  

   

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ นำโดย นายกฤชพร  ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์ และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยคณะบุคคลากรได้   ร่วมกันทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตร   ฟังเทศ และรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสื่บสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยตลอดจน       การสร้างความรักสามัคคีในองค์กรต่อไป

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์

เปิดเทศกาลกินข้าวใหม่ม้ง ชิมสตรอเบอรี่ที่เขาค้อ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ี่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานชขมวิวอำเภอเขาค้อ

   ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการงานกินข้าวใหม่ม้ง ชิมสตรอเบอรี่ที่เขาค้อ ประจำปี 2562   ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

previous arrow
next arrow
Slider

https://www.parliament.go.th/aipa2019/