ทีมบุคคลากร

นายกฤชพร ศรีสังข์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
นางสาวจิตอาภา จิจุบาล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางธัญพร งามงอน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุทิน เสละคร
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาววณิชญา ฉิมนาค
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายเก่งกาจ สมใจ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นางสาวนงค์รักษ์ จันสีลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวข้อวันที่Shortcode