ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2526 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา๓มิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9  เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2527 โดย พลโทพิจิตร กุลละวณิชย์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 1 (ยศ) ในขณะนั้น ดร.ยุกติ สาริกะภูติ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา๓มิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ ซึ่งยังความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน  ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้น โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2526 ได้ตั้งชื่อ สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต 2 และในปี

พ.ศ.2549     ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์ และในปี พ.ศ. 2552 เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  และในปี 2559 ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ภายใต้สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรจนถึงปัจจุบัน

 

 

วิสัยทัศน์
กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม
ซื่อสัตย์  โปร่งใส  งานวิจัยมีคุณภาพ

วัฒนธรรม 
รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ
๑. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร สู่กลุ่มเป้าหมาย
๒. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๓. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลินทรีย์
๔. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ


อาณาเขตพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ 3 ต.สะเดาพง อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาลอนสลับ มีความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง ประมาณ 800 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 821 ไร่ มีสภาพอากาศ หนาวเย็น และเย็นสบายในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิตำ่สุด 3-4 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูหนาว และ 20-25  องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน จึงมีความเหมาะสมในการปลูกพืชเมืองหนาวและพืชกึ่งร้อนชนิดต่างๆ

หน้าที่และภารกิจของศูนยืวิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์

1.วางแผน ควบคุม ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านพืชสวน และให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพไว้บริการประชาชนที่ต้องการพันธุ์ดี มีการติดตามดูแลและให้คำแนะนำเทคนิคต่างในการปลูกพืช

3.เป็นศูนย์บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

4.ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้สนใจร่วมโครงการ

5.รายงานผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ

6.ประสานงาน และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบรหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์