บุคคลากร

บุคคลากร ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย

นายตราครุฑ  ศิลาสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเลย

                                                         

นางสาวยุภาพร  ภาพันธ์                                          นางสาวชิดชนก  ก่อเจดีย์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                                     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวกลมทิพย์  สังข์แก้ว

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

                                                             

นายสมศักดิ์  ทองปั้น                                                       นายวิชัย  วงค์คำสม

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน                                    เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นางสาววรีรัฐ  ดีนา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน