ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ใกล้หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีพื้นที่ประมาณ 1,002 ไร่ ระยะทางห่างจากจังหวัดเลย 82 กิโลเมตร จากที่ว่าการอำเภอภูเรือ 26 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 490 กิโลเมตร

จังหวัดเลย มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และมีระดับความสูงเหมาะสมต่อ การทำการเกษตรบนที่สูง ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ นายดำเกิง ชาลีจันทร์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรที่สูงในขณะนั้น ดำเนินการวางแผนก่อตั้งสถานีฯ และได้ทำการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมในเขต ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900 -1,000 เมตร สามารถขยายพื้นที่ได้ 4,000 – 5,000 ไร่ มีแหล่งน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคตลอดปี มีหมู่บ้านใกล้เคียงล้อมรอบ 3 – 4 หมู่บ้าน จึงได้เลือกพื้นที่แห่งนี้ก่อตั้งสถานีฯ

ปี พ.ศ.2529 นายวิทูรย์ รัตนา หัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง จ.เชียงใหม่ ได้เริ่มบุกเบิกพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ

ปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรืออย่างเป็นทางการ สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร โดยได้ดำเนินการปลูกทดลองพันธุ์-พืชสวนต่างๆ เช่น ท้อ พลับ สาลี่ สตรอเบอรี่ เกาลัดจีน มะคาเดเมียนัท พืชผัก และไม้ดอกเมืองหนาว ปี พ.ศ.2552 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย และปี 2555 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย สังกัดสถาบันวิจัยพืชสวน

สภาพภูมิประเทศ

เป็นภูเขาลอนลูกคลื่น สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 900-1,000 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็น ตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดบางปีจะเกิดน้ำค้างแข็ง ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “แม่คะนิ้ง ” ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

หน้าที่รับผิดชอบ

triangle-red วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่
triangle-red ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์ท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์
triangle-red ให้บริการด้านพืชแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการพิเศษ
triangle-red ควบคุมกำกับและให้บริการแก่เกษตรกร ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ
triangle-red เป็นตัวแทนของกรมฯ ในพื้นที่