ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลพื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องหรือวิทยาการสาขาอื่นๆ โดยศึกษาลักษณะภายนอกของพืชเพื่อให้ทราบชนิด ลักษณะทางชีววิทยา อนุกรมวิธานพืช โดยเฉพาะพืชพื้นเมือง ส่วนที่สำคัญคือการรวบรวมพืชในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์พืช มีตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างดอง ตัวอย่างเมล็ด การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของกรมวิชาการเกษตร และงานระบบฐานข้อมูลพรรณพืชและพรรณไม้แห้ง

 

      งานวิจัยของกลุ่มวิจัยเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืช

1. การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณพืช

2. การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง

3. สำรวจและศึกษาความหลากหลายของเฟริ์นบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

4. การศึกษาและรวบรวมเฟริ์นและพืชวงศ์ใกล้เคียงในอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

5. รวบรวมและศึกษาอนุกรมวิธานของว่านชนิดต่างๆ

6. สำรวจ รวบรวม จำแนกและอนุรักษ์ว่านมหาเมฆ

7. สำรวจ รวบรวม จำแนกและอนุรักษ์ว่านนางคำ

8. การสำรวจและรวบรวมกล้วยไม้พื้นเมืองบริเวณหมู่เกาะในเขตภาคใต้

9. สำรวจและจำแนกชนิดกล้วยไม้ในป่าเต็งรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. รวบรวมและศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์กระจับในประเทศไทย

11. การศึกษาและรวบรวมบัวพื้นเมืองในเขตภาคกลาง

12. การสำรวจวัชพืชต่างถิ่นในประเทศไทย

13. การศึกษาและรวบรวมพืชวงศ์กะเพรา

14. การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชสกุลกลอย

15. ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก

16. สำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงในเขตภาคใต้

17. การรวบรวมเมล็ดพืชตระกูลถั่วในประเทศไทย

18. การศึกษาพรรณไม้วงศ์ GESNERIACEAE และ BALSAMINACEAE บริเวณเทือกเขาหินปูน

19. การศึกษาไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมืองในป่าเต็งรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20. การสำรวจรวบรวมพรรณไม้พื้นเมืองในภาคตะวันตก

21. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาบางประการของกูดเกี๊ยะ บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

22. รวบรวมและศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมกำจัดศัตรูพืช

23. รวบรวมและศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสี

24. สำรวจรวบรวมและศึกษาแหล่งกระจายพันธุ์ไม้ผลเขตร้อน

25. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการเจริญเติบโตของกระวาน 3 พันธุ์ในที่สูง

26. การสำรวจรวบรวมศึกษาศักยภาพของพรรณพืชในพื้นที่ป่าชุมชน

27. สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28. สำรวจพืชเป็นยาพื้นบ้านทางภาคตะวันตก

29. สำรวจรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านทางภาคตะวันออก

30. สำรวจและรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31. สำรวจรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคกลางและภาคตะวันออก

32. สำรวจรวบรวมผักพื้นเมืองทางภาคตะวันตก

33. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเลกลุ่มมอร์แกนบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา