ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ
เปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro tourism)

a 1 a 2

a 3 a 4

a 5 a 6

a 7 a 8

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro tourism) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านพันธุ์พืช ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช การผลิตพืชครบวงจร เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในพิธีเปิด นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กล่าวรายงาน ในงานได้มีหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ประชาชนและนักเรียน/นักศึกษา ร่วมงานจำนวน 350 คน ภายในงานยังมีศาลาเรียนรู้ด้านการเกษตร จำนวน ๖ ศาลา นอกจากนี้ได้เปิดเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รอบอ่างเก็บน้ำหนองชี ระยะทาง 2,400 เมตร โดยมีชมรมปั่นจักรยานจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 45 คน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในงานนี้ด้วย

 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

f 4 f 2

f 1 f 3

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐ รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศาลหลักเมืองศรีสะเกษ และเวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จ. ศรีสะเกษ

 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกพืชในโรงเรือน”

t 1 t 2

t 3 t 4

t 5 t 6

วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปลูกพืชในโรงเรือน” โดยมีนายสมพงษ์ สุขเขตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม มีบุคลากรจากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ/ศูนย์เครือข่ายของสถาบันวิจัยพืชสวนและกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน ๔๐ คน โดยในวันแรก นางจิรภา ออสติน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชแบบใช้ดินและไม่ใช้ดิน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการผสมปุ๋ยสำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน และวันที่สอง รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม บรรยายให้ความรู้หัวข้อ การผลิตพืชในโรงเรือนภายใต้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

 

 
"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑

r 1

r 2 r 3

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๑  ณ อาคารหอประชุมใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 

 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๕

p 1 p 2

p 3 p 4

p 5 p 6

p 7 p 8

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป ณ บริเวณลานศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๕ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และประกอบพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หลังจากนั้นเวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมประกอบพิธีถวายบังคม จุดเทียน และร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๕๗ วินาที เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การคมนาคม การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธี

 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

r 1

r 2 r 3

r 4 r 5

r 6 r 7

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และเวลา ๐๘.๐๙ น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมในพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (Big Cleaning) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑

 g 11

 g 6 g 3

g 4 g 5

                                  g 1

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เรื่อง "การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพชั้นเลิศ ๔ ไร่ล้าน"

 

 
งานวิจัยพืชสวนในบริบทไทยแลนด์ 4.0

1-r 4 -r

วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 นายจำรอง ดาวเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ได้เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่อง งานวิจัยพืชสวนในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนอีก 3 ท่าน ร่วมให้แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยด้านพืชสวน โดยนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้นำคณะนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้วย

2-r 3-r

 
1st trail together with Sisaket

1 6 resize 1 5resize

            ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฮาฟมาราธอน "1st trail together with Sisaket" ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 โดยมีนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษให้การต้อนรับ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการปล่อยตัวและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน และมีบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันวิ่ง 10 กม. จำนวน 4 คน

 1 4resize 1 7resize

   1 4-r  1 3-r                                                                     

 
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินตกค้างในจังหวัดศรีสะเกษ

1458850 361513173985907 500678964 n IMG 5633        

 

               ตามที่จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีมอบผ้ากฐินที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน เพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดศรีสะเกษนำไปทอดถวายยังวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำโดย นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้นำผ้ากฐินไปทอดถวาย พร้อมด้วยปัจจัย และภัตตาหารเพลถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าหนองเทา ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

IMG 5610 IMG 5619

 

1396620 362269277243630 299949815 n IMG 5650

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2