เลือกหน้า
ศึกษาชนิดของวัสดุเพาะและท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิต

ศึกษาชนิดของวัสดุเพาะและท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิต

ศึกษาชนิดของวัสดุเพาะและท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตชาโยเต้ Study on Chayote Vine Cutting จิตอาภา จิจุบาล1/ เกษตริน ฝ่ายอุประ1/   ธัญพร  งามงอน1/    เยาวภา เต้าชัยภูมิ1/   ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์2/ บทคัดย่อ        การปักชำกิ่งชาโยเต้เพื่อการขยายพันธุ์...
การคัดเลือกสายพันธุ์ชาโยเต้ที่ได้จากการผสมข้าม

การคัดเลือกสายพันธุ์ชาโยเต้ที่ได้จากการผสมข้าม

การคัดเลือกสายพันธุ์ชาโยเต้ที่ได้จากการผสมข้าม  Research and Development of Chayote Varieties จิตอาภา จิจุบาล1      เกษตริน ฝ่ายอุประ1  ธัญพร  งามงอน1    เยาวภา เต้าชัยภูมิ1   ลัดดาวัลย์  อินทร์สังข์2   บทคัดย่อ      การคัดเลือกพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ และการผสมข้ามพันธุ์...
ทดสอบพันธุ์ดาหลาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ทดสอบพันธุ์ดาหลาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ทดสอบพันธุ์ดาหลาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง   ชญานุช ตรีพันธ์1/  สุมาลี  แก้วศรี1/  บุญชนะ วงศ์ชนะ1/ ศุภลักษณ์ อริยภูชัย1/    บทคัดย่อ      การทดสอบพันธุ์ดาลาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง วางแผนการ ทดลองแบบ RCB จำนวน 3 ซ้ำ...
การคัดเลือกพันธุ์กาแฟอะราบิกาจากเมล็ด Peaberry

การคัดเลือกพันธุ์กาแฟอะราบิกาจากเมล็ด Peaberry

การคัดเลือกพันธุ์กาแฟอะราบิกาจากเมล็ด Peaberry  Trial 3.1 Selection in Arabica coffee from Peaberry seeds นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ  นายมานพ หาญเทวี  นายสมคิด รัตนบุรี  นายอนุ สุวรรณโฉม  นางสาวไพรินทร์ มาลา   นายธนกฤษ รินใจ   บทคัดย่อ    ...
การเปรียบเทียบสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย

การเปรียบเทียบสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย

การเปรียบเทียบสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย Trial 1.6 Varietal trial of Arabica coffee introduced from Australia นางสาวฉัตต์นภา  ข่มอาวุธ    นายมานพ  หาญเทวี    นายสมคิด  รัตนบุรี  นางสาวไพรินทร์  มาลา   นายธนกฤษ รินใจ บทคัดย่อ    ...
ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องสำอางจากของเหลวใน มะพร้าวกะทิ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องสำอางจากของเหลวใน มะพร้าวกะทิ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องสำอางจากของเหลวใน มะพร้าวกะทิ Study on possibility of making cosmetic products from jelly endosperm of Maphrao Kathi   นางวิไลวรรณ ทวิชศรี  นายสมลักษณ์ คงเมือง  นางสาวทิพยา ไกรทอง  นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์ นายเสรี  อยู่สถิต  นางปริญดา...