เลือกหน้า

ภารกิจหน้าที่ กลุ่มบริหารโครงการวิจัย

มีหน้าที่ ดังนี้ วิเคราะห์และจัดทำแผนงานวิจัย  งานแผนงาน และงบประมาณ ประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันดำเนินการงานแบ่งเป็นดังนี้ การเสนอโครงการวิจัยไม้ผล การเสนอโครงการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ การเสนอโครงการวิจัยพืชผัก...

ภารกิจหน้าที่ กลุ่มวิชาการ

มีหน้าที่ ดังนี้  แบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ตามการจัดจำแนกชนิดพืช ได้แก่  ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ และพืชอุตสาหกรรม งานวิจัยไม้ผล มีหน้าที่ รวบรวม อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมไม้ผล...