ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่    ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ     งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานธุรการ งานอัตรากำลัง งานอาคาร สถานที่...

กลุ่มบริหารโครงการวิจัย

มีหน้าที่ วิเคราะห์และจัดทำแผนงานวิจัย  งานแผนงาน และงบประมาณ ประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันดำเนินการงานแบ่งเป็นดังนี้ การเสนอโครงการวิจัยไม้ผล การเสนอโครงการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ การเสนอโครงการวิจัยพืชผัก...

กลุ่มวิชาการ

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ตามการจัดจำแนกชนิดพืช ได้แก่  ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ และพืชอุตสาหกรรม งานวิจัยไม้ผล : รวบรวม อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมไม้ผล...