เลือกหน้า

มีหน้าที่ ดังนี้ 

แบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ตามการจัดจำแนกชนิดพืช ได้แก่  ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ และพืชอุตสาหกรรม

งานวิจัยไม้ผล มีหน้าที่

 1. รวบรวม อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมไม้ผล
 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพและการกระจายผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 1. ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและ/หรือทนแล้ง และตรงตามความต้องการของตลาด
 1. วิจัยและพัฒนาพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย

5.โครงการความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตสินค้าอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

งานวิจัยพืชผัก มีหน้าที่

 1. รวบรวม อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชผัก
 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการสูง
 4. วิจัยและพัฒนาพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อหาพันธุ์ที่เหมะสมในการปลูกในประเทศไทย
 5. โครงการความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตสินค้าอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 งานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ มีหน้าที่

 1. รวบรวม อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้และไม้ประดับท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์
 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ตัดดอกที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำ
 3. ปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกต่างๆ เช่น กล้วยไม้ ปทุมมา บัวสาย/บัวหลวง ดาหลา และหน้าวัว
 4. โครงการความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

งานวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ มีหน้าที่

 1. รวบรวม อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์ป่า รวมทั้งตรวจประเมินคุณสมบัติทางยา
 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการผลิต
 3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางยาสูงสุด
 4. ปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิตสูงและมีสารสำคัญทางยาสูง
 5. โครงการความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

งานวิจัยพืชอุตสาหกรรม มีหน้าที่

 1. ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด
 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 3. วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
 4. วิจัยและพัฒนาพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
 5. โครงการความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตสินค้าอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม