เลือกหน้า

มีหน้าที่ ดังนี้

 1. วิเคราะห์และจัดทำแผนงานวิจัย
 2.  งานแผนงาน และงบประมาณ
 3. ประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันดำเนินการงานแบ่งเป็นดังนี้

 • การเสนอโครงการวิจัยไม้ผล
 • การเสนอโครงการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ
 • การเสนอโครงการวิจัยพืชผัก
 • การเสนอโครงการวิจัยพืชอุตสาหกรรม
 • การเสนอโครงการวิจัยสมุนไพรและเครื่องเทศ
 • รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประจำปี
 • ผลงานวิจัยสิ้นสุดประจำปี
 • งานแผนผลิตพันธุ์พืชสวน
 • งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร