เลือกหน้า

มีหน้าที่ 

ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

  • งานสารบรรณ    
  • งานการเงินบัญชีและพัสดุ
  • งานธุรการ
  • งานอัตรากำลัง
  • งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ