มีหน้าที่

   ดำเนินการเกี่ยวกับ

  • งานสารบรรณ    
  • งานการเงินบัญชีและพัสดุ
  • งานธุรการ
  • งานอัตรากำลัง
  • งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ