เฮมพ์หรือกัญชง พืชเส้นใยคุณภาพ…ต่อยอดสู่พืชเศรษฐกิจ

เฮมพ์หรือกัญชง พืชเส้นใยคุณภาพ…ต่อยอดสู่พืชเศรษฐกิจ