เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน

 

1. พืชผัก

 

 

 

 

 

 

 

1.หน่อไม้ฝรั่ง : เอกสารการผลิตหน่อไม้ฝรั่งส่งออกญี่ปุ่น    วีดีโอการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง

2.หอมแบ่ง : เอกสารการผลิตหอมแบ่ง  วิีดีโอการผลิตหอมแบ่ง

3.พริก :การผลิตพริก  เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากปมในพริก

4.มะเขือเทศ  มันเทศ  ผักบุ้งจีน  ฟักเขียว  มะเขือเปราะ มะเขือยาว  กวางตุ้ง  กะหล่ำ  ข้าวโพดฝักอ่อน

5.เห็ด : เห็ดแครง  เห็ดฟางตะกร้า  เห็ดกระด้าง  เห็ดขอนขาว  เห็ดภูฏาน+เห็นนางรมฮังการี

6. ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูผัก 

7. การผลิตผักผลไม้เพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรป

2.ไม้ผล

 

 

 

 

 

1. ทุเรียน : เอกสารการผลิตทุเรียน  วีดีโอการผลิตทุเรียน  

2. มังคุด : เอกสารการผลิตมังคุด  วีดีโอการผลิตมังคุด

3. ลองกอง : เอกสารการผลิตลองกอง วีดีโอการผลิตลองกอง 

4.  ลำไย  มะม่วง  

5. ไส้เดือนฝอยใบและรากมะนาว

6. การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในชมพู่และฝรั่ง

3.พืชอุตสาหกรรม

 

 

 

1.มะพร้าว : การผลิตมะพร้าว  การผลิตมะพร้าวกะทิ

2. กาแฟโรบัสต้า 

3. สับปะรด 

4. ปาล์มน้ำมัน

4.ไม้ดอกไม้ประดับ

 

1. หน้าวัว : เอกสารการผลิตหน้าวัว   วีดีโอการผลิตหน้าวัว

 

5. การเขตกรรม

 

 

1.การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง

2.โรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ

3.การใช้ปุ๋ยชีวภาพพิจิพีอาร์-ทู

6. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

2.การใช้ชีวภัณฑ์

– การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช

-เทคโนโลยีการเพาะขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย

-โรงผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง

-การใช้ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช

3. การป้องกันด้วยสารสกัดจากพืช

-การบริหารศัตรูพืชการใช้สารสกัดพืช

-การใช้สารสกัดพืช

7.มาตรฐานพืช

 

1.การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP