เลือกหน้า

วันที่ 28 มกราคม 2562 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานเปิดการอบรม “พืชสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับนักวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยสมุนไพร” โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทำงานด้านวิจัยได้เพิ่มพูนความรู้  รู้จักชนิดพืชที่มีคุณค่าทางสมุนไพร ทั้งด้านสรรพคุณ สารออกฤทธิ์ การสกัดสารสำคัญที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้สมุนไพรแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ถูกต้อง ซึ่งความรู้เหล่านี้จะทำให้นักวิจัยได้เข้าใจถึงคุณค่าของสมุนไพรสำหรับนำไปพัฒนางานวิจัยพืชสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการเสวนาและบรรยายพิเศษจากวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน การเสวนา เรื่องสมุนไพรต้านมะเร็ง (กัญชา) โดย รศ.มนตรี ค้ำชู อดีตรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และ พญ. อรพรรณ์ เมธาดิกุล สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย การบรรยาย เรื่อง การสกัดสมุนไพรเพื่อให้ได้มาตรฐาน โดย ผศ.ดร.ภญ.วีณา นุกูลการ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัยมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2562 โดยมีนักวิจัยจากศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมอบรม จำนวน 55 คน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 321 สถาบันวิจัยพืชสวน