เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิด งาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กราบบังคมทูลบรรยายสรุป นิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร เรื่อง”ดาหลาไม้งามถิ่นแดนใต้พัฒนาเพิ่มรายได้มากคุณค่า สานต่อน้ำพระทัยสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง” ภายในนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร นำการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ดาหลา,การใช้เส้นใยจากดอกดาหลา