1. พืชผัก

1.หน่อไม้ฝรั่ง : เอกสารการผลิตหน่อไม้ฝรั่งส่งออกญี่ปุ่น    วีดีโอการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง 2.หอมแบ่ง : เอกสารการผลิตหอมแบ่ง  วิีดีโอการผลิตหอมแบ่ง 3.พริก :การผลิตพริก  เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากปมในพริก 4.มะเขือเทศ  มันเทศ  ผักบุ้งจีน  ฟักเขียว  มะเขือเปราะ มะเขือยาว  กวางตุ้ง  กะหล่ำ  ข้าวโพดฝักอ่อน 5.เห็ด : เห็ดแครง  เห็ดฟางตะกร้า  เห็ดกระด้าง  เห็ดขอนขาว  เห็ดภูฏาน+เห็นนางรมฮังการี 6. ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูผัก  7. การผลิตผักผลไม้เพื่อการส่งออกไปสหภาพยุโรป
2.ไม้ผล 1. ทุเรียน : เอกสารการผลิตทุเรียน  วีดีโอการผลิตทุเรียน   2. มังคุด : เอกสารการผลิตมังคุด  วีดีโอการผลิตมังคุด 3. ลองกอง : เอกสารการผลิตลองกอง วีดีโอการผลิตลองกอง  4.  ลำไย  มะม่วง   5. ไส้เดือนฝอยใบและรากมะนาว 6. การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในชมพู่และฝรั่ง
3.พืชอุตสาหกรรม 1.มะพร้าว : การผลิตมะพร้าว  การผลิตมะพร้าวกะทิ2. กาแฟโรบัสต้า  3.กาแฟอะราบิกา 4. สับปะรด  5. ปาล์มน้ำมัน
4.ไม้ดอกไม้ประดับ 1. หน้าวัว : เอกสารการผลิตหน้าวัว   วีดีโอการผลิตหน้าวัว
5. การเขตกรรม 1.การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง 2.โรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ 3.การใช้ปุ๋ยชีวภาพพิจิพีอาร์-ทู
6. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 1.เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 2.การใช้ชีวภัณฑ์ – การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงศัตรูพืช -เทคโนโลยีการเพาะขยายชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย -โรงผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง -การใช้ไวรัส NPV ควบคุมแมลงศัตรูพืช 3. การป้องกันด้วยสารสกัดจากพืช -การบริหารศัตรูพืชการใช้สารสกัดพืช -การใช้สารสกัดพืช
7.มาตรฐานพืช 1.การผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP