เลือกหน้า

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้าราชการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพรภัทรา  แก้วมณี

 

นางสาวประไพศรี  เหมมาลา

หน.การเงิน บัญชีและพัสดุ

นางมาลัย  เชยชม

หน.งานสารบรรณ

นางสาวกฤษณา  การอุภัย

หน.งานอัตรากำลัง

นายนคร  บัวคำ

หน.งานอาคารและยานพาหนะ

พนักงานราชการ

นางปรียานุช  ชื่นจิตต์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์แสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชนิตา  ใจปทุม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวจินตนา  วงศ์ปุ่น

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิมล  พระศรี

คนงานทดลองเกษตร

นางสาวอารีย์  มีสมวิทย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัตนาพร  สี่ภาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอัญชุลี  ติดต่อ

พนักงานประจำสำนักงาน

นางดุสิตา  หนูมาน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุรางค์รัตน์  พลาจิณ

พนักงานประจำสำนักงาน