เลือกหน้า
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 021

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง