เลือกหน้า

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยพืชสวน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 ในนามของ กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ต่อมาในปีพ.ศ. 2527 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยพืชสวน ประกอบด้วยศูนย์วิจัย 6 แห่ง และสถานีวิจัย 20 แห่ง และในปี พ.ศ. 2558 มีการปรับเปลี่ยนศูนย์วิจัยภายใต้สถาบันอีกครั้ง ทำให้ปัจจุบันนี้มีศูนย์วิจัยเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยพืชสวนทั้งหมด 10 แห่ง ร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาด้านพืชสวนของประเทศ

วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยพืชสวน เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืชสวนเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาพืชสวนของประเทศ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • เสริมสร้างขีดความสามารถ ความเข้มแข็งทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านพืชสวนของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตภายในประเทศและการส่งออก
  • วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพืชสวนสู่ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต