เลือกหน้า

 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยพืชสวน


 

นายสนอง  จรินทร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

 

ผู้เชี่ยวชาญ


 

ดร.วิลาวัณย์  ใคร่ครวญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน

นางสุภัทรา  เลิศวัฒนเกียรติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม / หัวหน้าฝ่ายฯ


 

ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม
ผอ.กลุ่มวิชาการ

นางจิดาภา  สุภาผล
ผอ.กลุ่มบริหาร
โครงการวิจัย

นางสาวพรภัทรา  แก้วมณี
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป