เลือกหน้า

ข้อมูลงานวิจัย

ไม้ผล
พืชผัก

เรื่อง/Title ดู ปี
 • ชาโยเต้
 • การคัดเลือกสายพันธุ์ชาโยเต้ที่ได้จากการผสมข้าม 4 2559
 • ชาโยเต้
 • ศึกษาชนิดของวัสดุเพาะและท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตชาโยเต้ 3 2559
 • ถั่วลันเตา
 • การคัดเลือกและประเมินพันธุ์ถั่วลันเตาบริโภคฝักสดภาคเหนือตอนบน 2 2559
 • ผักกาดขาวปลี
 • การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีพันธุ์ผสมเปิด 6 2559
 • ผักกาดขาวปลี
 • การทดสอบพันธ์ุผักกาดขาวปลีลูกผสม 2 2559
 • พริกขี้หนู
 • การทดสอบพนัธ์ุพริกขีห้นผูลใหญ่สายพนัธ์ุพืน้เมือง 3 2559
 • มันฝรั่ง
 • การเปรียบเทียบจานวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากสาหรับการผลิตหัว พันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค 3 2559

  พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

  เรื่อง/Title ดู ปี

  พืชไม้ดอกและไม้ประดับ
  พืชอุตสาหกรรม

  เรื่อง/Title ดู ปี
 • กาแฟอะราบิกา
 • การคัดเลือกพันธุ์กาแฟอะราบิกาจากเมล็ด Peaberry 5 2559
 • กาแฟอะราบิกา
 • การเปรียบเทียบสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาที่นาเข้าจากประเทศ ออสเตรเลีย 4 2559
 • มะพร้าวกะทิ
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องสาอางจากของเหลวใน มะพร้าวกะทิ 3 2559