เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

การเปรียบเทียบสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย

Trial 1.6 Varietal trial of Arabica coffee introduced from Australia

นางสาวฉัตต์นภา  ข่มอาวุธ    นายมานพ  หาญเทวี    นายสมคิด  รัตนบุรี  นางสาวไพรินทร์  มาลา   นายธนกฤษ รินใจ

บทคัดย่อ

     การเปรียบเทียบสายพันธุ์กาแฟอะราบิกา ที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพันธุ์กาแฟให้ต้านทานต่อโรคราสนิมในสภาพธรรมชาติ สำหรับใช้ในการทดสอบพันธุ์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์กาแฟดำเนินการเดือน ต.ค. 2554-กันยายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  (ขุนวาง : 1400 ม. จากระดับน้ำทะเล) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ไม่มีการวางแผนการทดลองในกาแฟอะราบิกา 6 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ CatimorCIFC 7963-13-28  สายพันธุ์ H420/9ML2/4-78-62-26  สายพันธุ์ H528/46ML2/10-29-65-23  และพันธุ์ที่ได้รับเมล็ดจาก ประเทศออสเตรเลีย 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ San Ramon Sln.7.3 พันธุ์ Typica และพันธุ์ Caturra ปลูกในเดือนตุลาคม 2555 ร่วมกับต้นพลับ พบว่า กาแฟเริ่มออกดอกปีที่1 เดือน พ.ค. 2558 ติดผลเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2558 เก็บเกี่ยวเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 ด้านการเจริญเติบโตพบว่าสายพันธุ์ Catimor CIFC 7963-13-28 มีอัตราการ เพิ่มเจริญเติบโต ด้านความสูง เส้นรอบวงโคนต้น และขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยเมื่ออายุ 5 ปีหลังจากปลูกมากที่สุดคือ 21.5 ซ.ม.  1.9 ซ.ม. และ 25.8 ซ.ม. ตามลำดับ และ พันธุ์ Caturra มีอัตราการเพิ่มเจริญเติบโต ด้านความสูง เส้นรอบวงโคนต้น และขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยเมื่ออายุ 5 ปีหลังจากปลูกน้อยที่สุดคือ 10.7 ซ.ม. 1.3 ซ.ม. และ 7.2 ซ.ม. ด้านผลผลิตพบว่า พันธุ์ Caturra ต่อให้ผลผลิตน้ำหนักสดต่อต้น (กก.) ผลผลิตน้ำหนักสดต่อไร่ (กก.)  ผลผลิตน้าหนักแห้งกะลาต่อต้น (กก.) และผลผลิตน้ำหนักแห้งกะลาต่อไร่ (กก.) มากที่สุดคือ 0.38 กก.ต่อต้น 150.9 กก.ต่อไร่ 0.07 กก.ต่อต้น และ 29.7 กก.ต่อไร่ ตามลำดับ ด้านความต้านทานโรค พบว่า สายพันธุ์ Catimor CIFC7963-13-28 สายพันธุ์ H528/46ML2/10-29-65- 23 และพันธุ์ Caturra มีเปอร์เซ็นต์ต้านทานโรคราสนิม 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่า พันธุ์ Caturra ที่มาจากประเทศ ออสเตรเลีย สามารถนำไปใช้ในการทดสอบพันธุ์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์กาแฟต่อไป

คำสำคัญ : กาแฟอะราบิกา การเปรียบเทียบพันธุ์

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF