เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องสำอางจากของเหลวใน มะพร้าวกะทิ

Study on possibility of making cosmetic products from jelly endosperm of Maphrao Kathi

 

นางวิไลวรรณ ทวิชศรี  นายสมลักษณ์ คงเมือง  นางสาวทิพยา ไกรทอง  นางสาวสุภาพร ชุมพงษ์

นายเสรี  อยู่สถิต  นางปริญดา หรูนหีม  นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์  นายเชวง กอุพานิชานนท์

 

บทคัดย่อ

     เตรียมการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยนำตัวอย่างผลมะพร้าวกะทิ ที่เก็บเกี่ยวจากสนผลิตพันธุ์ มะพร้าวลูกผสมคันธุลี แล้วผ่าแยกน้ำและเนื้อมะพร้าว หาปริมาณน้ำหนักเนื้อและน้ำต่อผล ตรวจวัด pH ปริมาณ ความหวานของน้ำมะพร้าวแต่ละลูกในรูปของแข็งที่ละลายได้ แล้วรวมน้ำมะพร้าวแต่ละประเภท (ข้นหนืดมาก ขุ่น และหนืดเล็กน้อย และแบบใสปกติ) แล้วไตเตรตหาปริมาณกรด และได้ส่งตัวอย่างน้ำมะพร้าวไปวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งนำไปทดลองเก็บรักษา โดยเก็บตัวอย่างน้ำมะพร้าวบรรจุขวดพลาสติกในตู้เย็นช่องปกติ (อุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส) และในช่องแช่ แข็ง (อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส) ตรวจเช็คคุณภาพตัวอย่างทุกเดือนและได้นำน้ำมะพร้าวที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง มาทดลองทำผลิตภัณฑ์เจลอาบน้ำ สบู่เหลว และโลชัน ซึ่งในการทดลองนี้เป็นการศึกษาในเบื้องต้น และจะได้ ดำเนินการทดลองศึกษาการพัฒนาสูตรต้นแบบในการทดลองที่ 1.2 ในปี 2560 ต่อไป

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF