เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุดปงีบประมาณ2559

ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม

ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
โครงการวิจัย : วิจัยและทดสอบพันธุ์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

กิจกรรมที่ 2 : การทดลองการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ชื่อการทดลองที่ 2.2 : ทดสอบพันธุ์ดาหลาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

คณะผู้ดาเนินงาน
หัวหน้าการทดลอง : ชญานุช ตรีพันธ์ 1/
ผู้ร่วมงาน : สุมาลี ศรีแก้ว 1/ บุญชนะ วงศ์ชนะ 1/ ศุภลักษณ์ อริยภูชัย 1/

บทคัดย่อ

การทดสอบพันธุ์ดาหลาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ดาเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง วางแผนการ ทดลองแบบ RCB จานวน 3 ซ้า 9 พันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ตรัง 1 พันธุ์ตรัง 2 พันธุ์ตรัง 3 พันธุ์ตรัง 4 พันธุ์ ตรัง 5 พันธุ์บัวแดงเล็ก พันธุ์บัวแดงใหญ่ พันธุ์บัวชมพู และพันธุ์ชมพูบ้านแหล พบว่า การเจริญเติบโตทางด้าน ลาต้น มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในเรื่องการแตกกอ ขนาดกอ และความยาวใบ โดยดาหลาพันธุ์ตรัง 3 มีการแตกกอมากที่สุดคือ มีจานวนต้นเฉลี่ย 31.58 ต้น/กอ มีจานวนต้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 29.67 ต้น/กอ มีอัตราการเพิ่มจานวนต้นเฉลี่ย 14.83 ต้น/กอ/ปี ดาหลาพันธุ์ตรัง 2 มีขนาดกอสูงสุดเฉลี่ย 4.82 เมตร และดาหลาพันธุ์บัวแดงใหญ่ มีขนาดใบยาวที่สุดเฉลี่ย 53.11 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วนในเรื่องความสูง และความกว้างใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยดาหลาพันธุ์ตรัง 3 มีความสูงเฉลี่ย 185.28 เซนติเมตร มีความ สูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 101.28 เซนติเมตร มีอัตราการเพิ่มความสูงเฉลี่ย 50.63 เซนติเมตร/ปี และดาหลาพันธุ์บัวแดง ใหญ่มีขนาดใบกว้างที่สุดเฉลี่ย 14.97 เซนติเมตร ตามลาดับ ในด้านผลผลิต ดาหลาพันธุ์ตรัง 4 มีการให้ผลผลิต เร็วที่สุดคือ 22 เดือนหลังปลูก และมีผลผลิตรวม 7 เดือนสูงสุดเท่ากับ 27.01 ดอก/กอ

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF