เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

คัดเลือกพันธุ์เบญจมาศกระถางชุดที่1 /2557 รุ่น MV3 – MV4

Selective breeding cutting of chrysanthemum. Series 1/2557 in MV3 – MV4.

พฤกษ์  คงสวัสดิ์/1    นิตยา  คงสวัสดิ์/1       ธวัชชัย  นิ่มกิ่งรัตน์/1        นาตยา  ดำอำไพ/2

บทคัดย่

     ประเทศไทยปลูกเบญจมาศมานาน เป็นพืชที่มีผลตอบแทนต่อพื้นที่สูง เดิมปลูกเฉพาะที่สูงแต่ปัจจุบัน แหล่งปลูกเบญจมาศสำคัญอยู่บริเวณที่ราบแต่ยังไม่มีพันธ์เบญจมาศที่เหมาะสม ส่งผลให้ประเทศไทยยังต้องมี การนำเข้าเบญจมาศจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี จำเป็นต้องปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศสำหรับพื้นที่ราบ โดยการ ทดลองนี้ต่อเนื่องมาจากการชักนำให้เบญจมาศกลายพันธุ์ในปี 2557 ได้ต้นเบญจมาศรุ่น M1V3 ใน 5 พันธุ์ จำนวน 1,675 เบอร์ นำต้นดังกล่าวคัดเลือกเป็นเบญจมาศประเภทตัดดอกในรุ่น M1V4 แบบเรียบตามเบอร์/ ต้น โดยมีเบญจมาศพันธุ์ไรวารี และพันธุ์ตั้งต้นก่อนฉายรังสีเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ และคัดเลือกต่อเนื่องในรุ่น MV5 ให้ได้ 5-9 สายพันธุ์/พันธุ์ตั้งต้น ทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในปี 2558-2559

     ผลการปี 2558 สามารถคัดเลือกพันธุ์เบญจมาศกระถางดีเด่นจากเบญจมาศรุ่น M1V3 ได้ทั้งหมด 225 เบอร์ แบ่งเป็น พันธุ์ม่วงยะลารุ่น M1V4 ได้พันธุ์ดอกช่อ 73 เบอร์ พันธุ์เหลืองยะลารุ่น M1V4 ได้พันธุ์ ดอกช่อ 40 เบอร์พันธุ์เหลืองขมิ้นรุ่น M1V4 ดอกช่อ 16 เบอร์ พันธุ์ขาวญี่ปุ่นรุ่น M1V4 ได้พันธุ์ดอกเดียว 86 เบอร์ และพันธุ์ เรโซมีรุ่น M1V4 ได้พันธุ์ดอกเดียว 13 เบอร์

     ปี 2559 คัดเลือกต้นดีเด่นจากพันธุ์เบญจมาศดีเด่นจากรุ่น M1V4 ได้ทั้งหมด 40 เบอร์ แบ่งเป็น พันธุ์ม่วงยะลารุ่น M1V5 ได้พันธุ์ดอกช่อ 10 เบอร์ สำรอง 3 รวม 13 เบอร์ พันธุ์เหลืองยะลารุ่น M1V5 ได พันธุ์ดอกช่อ 8 เบอร์ พันธุ์เหลืองขมิ้นรุ่น M1V5 ได้พันธุ์ดอกช่อ 6 เบอร์ พันธุ์ขาวญี่ปุ่นรุ่น M1V5 ได้พันธุ์ดอกเดียว 10 เบอร์ และพันธุ์ เรโซมีรุ่น M1V5 ได้พันธ์ดอกเดียว 3 เบอร์สรุปผลการทดลอง คัดเลือก เบญจมาศตัดดอก 54 เบอร์ เป็นพันธุ์ดอกเดียวได้ 19 เบอร์ และดอกช่อ 46 เบอร์ เพื่อปลูกทดสอบในปี 2560-2561.

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF