เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

โครงการวิจัย : การจัดการดินและน้้าสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับอิทธิพล จากน้ำเค็ม

Soil and water management in durian orchard of Nonthaburi province affected by water salinity

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การจัดการน้้าอย่างประหยัดที่มีผลต่อพัฒนาการของทุเรียน

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Micro irrigation management for durian

คณะผู้ดาเนินงาน : อัมพิกา ปุนนจิต สถาบันวิจัยพืชสวน

ผู้ร่วมงาน : ศิริพร วรกุลด้ารงชัย ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน

นาวี จิระชีวี วิโรจน์ โหราศาสตร์ และ สราวุฒิ ปานทน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

บทคัดย่อ

        สถาบันวิจัยพืชสวนร่วมกับสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ด้าเนินการวางระบบการให้ น้้าอย่างประหยัดในสวนทุเรียน อ. บางกรวย จ. นนทบุรี ที่ประสบปัญหาน้้าเค็มหนุนในช่วงฤดูแล้ง จนท้าให้น้้า ชลประทานมีคุณภาพไม่เหมาะสมในการเกษตร ต้องเปลี่ยนมาใช้น้้าประปารดทุเรียนและพืชแซมชนิดอื่นๆ ด้าเนินการระหว่างปีงบประมาณ2558-2559โดยในปแีรกท้าการติดตั้งระบบการให้น้้าอย่างประหยัด4แบบ เปรียบเทียบกับการใช้แครงรดน้้า พบว่า เกษตรกรมีความพอใจกับกรรมวิธีที่มีการให้น้้าที่โคนต้นทุเรียน (ติดตั้ง ห่างจากโคนต้น 10 เซนติเมตร สูงจากพื้น 30 เซนติเมตร) โดยใช้หัวพ่นฝอย (jet spray) อัตรา 90 ลิตร/ชั่วโมง รัศมีการให้น้้า 0.75 เมตร โดยการกระจายของน้้าเป็นรูปหัวคว่้า ร่วมกับการให้น้้าระหว่างต้นทุเรียนแบบ mini sprinkler อัตรา 120 ลิตร/ชั่วโมง รัศมีการให้น้้า 3 – 4.5 เมตร ติดตั้งสูงจากพื้น 70 เซนติเมตร เนื่องจากหลัง การให้น้้าทั้งทุเรียนและพืชแซมได้รับน้้าเพียงพอมากกว่ากรรมวิธีอื่น ในปีที่ 2 ได้ปรับระบบการให้น้้าเป็นวิธีที่ เกษตรกรพอใจ ท้าการเปรียบเทียบระยะเวลาในการให้น้้าแต่ละรอบเวร (ทุก 3 วัน) โดยค้านึงถึงการประหยัดน้้า และแรงงานเมื่อเทียบกับการใช้แครงรด เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน ด้วยการติดตั้งเครื่องมือบันทึก ข้อมูล WatchDog data logger Model 425 ร่วมกับหัววัดความชื้นดิน (Watermark Soil Moisture Sensor) ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร พบว่า ในกรรมวิธีให้น้้าด้วยแครงมีค่าแรงดึงน้้าเกิน 20 KPa ส่วนกรรมวิธีที่มีการ ให้น้้า 20 และ 30 นาที มีค่าแรงดึงน้้าอยู่ในระดับต่้ากว่า 20 KPa แสดงว่าดินยังมีปริมาณน้้าที่เพียงพอส้าหรับ

ต้นทุเรียนก่อนการให้น้้ารอบต่อไป ดังนั้นกรรมวิธีที่ให้น้้า 20 นาทีจึงเหมาะสมที่สุด เนื่องจากประหยัดน้้าได้ มากกว่า โดยที่ต้นทุเรียนอายุ 3 ปีมีพัฒนาการไม่แตกต่างกัน

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF