เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

โครงการวิจัย : การจัดดินและน้้าสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับอิทธิพล จากน้ำเค็ม

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ความสามารถในการทนเค็มของทุเรียน

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Salt tolerance of durian (Durio zibethinus L.)

คณะผู้ดาเนินงาน

ผู้ร่วมงาน : น.ส. ลาวัณย์ จันทร์อัมพร น.ส. นันทรัตน์ ศุภก้าเนิด

น.ส. ยุพิน กสินเกษมพงษ์ น.ส. อัมพิกา ปุนนจิต สถาบันวิจัยพืชสวน 

หัวหน้าการทดลอง : นายทวีศักดิ์ แสงอุดม สถาบันวิจัยพืชสวน 

บทคัดย่อ 

 
 

การทดลองให้สารละลายเกลือ (โซเดียมคลอไรด์) ที่ระดับความเค็ม 0 (น้้าประปา) 2 4 8 และ 16 dS/m กับต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุประมาณ 2 ปี ที่ปลูกในกระถางในโรงเรือนหลังคาคลุมพลาสติกที่สวน เฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร ด้าเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2557 – กันยายน 2559จากการวัดค่าดรรชนีความเขียว และปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบทุเรียนด้วย chlorophyll meter (atLEAF®) และบันทึกอาการผิดปกติของต้นทุเรียน พบว่า ต้นทุเรียนที่ได้รับสารละลายเกลือ 8 และ 16 dS/m มีใบร่วงเมื่อให้สารละลายเกลือต่อเนื่องกันนาน 5 วัน โดยที่ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบทุเรียนที่ได้รับ สารละลายเกลือ 16 dS/m ลดลงมากที่สุด ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าต้นทุเรียนอายุประมาณ 2 ปี สามารถ เจริญเติบโตได้หากน้้าทใี่ช้รดมีระดับความเค็มไม่เกิน4dS/m(2.4กรัม/ลิตร)หากน้้ามีความเค็มมากกว่านี้ จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน

 

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF