เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

ศึกษาอัตราการให้แคลเซียมและโบรอนที่เหมาะสมต่อคุณภาพ และผลผลิตส้มโอพันธุ์ทองดี

                         ที่ปลูกในเขตจังหวัดเชียงราย

Study rate of Calcium and Boron for optimum quality and productivity of Citrus maxima cv. Tong Dee grown

in Chiang Rai Province.

ปฏิพัทธ์  ใจปิน1/   ศศิธร  วรปิติรังสี 1/   สุธามาศ  ณ น่าน   สนอง รินทร 1/   นันทรัตน์  ศุภกำเนิด2/  

 อาทิตยา  พงษ์ชัยสิทธิ์ 3/   สิริพร  มะเจี่ยว3/   

 

บทคัดย่อ

      ศึกษาอัตราและวิธีการให้แคลเซียมและโบรอนที่เหมาะสมต่อคุณภาพและผลผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีที่ปลูก ในเขตจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ระหว่างตุลาคม 2556 ถึง กันยายน2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดี ให้มีคุณภาพและ เพื่อให้สามารถส่งออกจำหน่ายทั้งตลาดในและนอกประเทศได้โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ9 กรรมวิธี ประกอบด้วยวิธีการให้โบรอนโดยฉีดพ่นทางใบ และใส่ทางดิน ที่ระยะหลังตัดแต่งกิ่งและผลส้มโออายุ 2 เดือน ร่วมกับการให้แคลเซียมทางดินที่ระยะหลังตัดแต่งกิ่ง และระยะติดผลแก่ต้นส้มโอมีการวัดคุณภาพผลผลิต ภายนอกของส้มโอ ได้แก่จำนวนผลผลิต น้ำหนักผลผลิต เส้นผ่าศูนย์กลาง ปริมาณเนื้อผล ความหนาเปลือก คุณภาพผลผลิตภายในของส้มโอ ได้แก่ ปริมาณTSS ปริมาณTA อัตราส่วนTSS:TA และความพึงพอใจด้าน รสชาติ โดยวิธีการให้คะแนนความชอบผลการทดลอง พบว่าการให้โบรอนทางดินในรูป Borax อัตรา 100 กรัม ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร หลังตัดแต่งกิ่งร่วมกับการให้แคลเซียมทางดินในรูปปูนขาว อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร หลังตัดแต่งกิ่ง ทำให้ส้มโอพันธุ์ทองดี มีจำนวนผลผลิต และคุณภาพด้านรสชาติดีที่สุด

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF