เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

อิทธิพลของจำนวนกระปุกต่อทะลายที่มีผลต่อคุณภาพของสละ

Effect of Inflorescence and Spadix involved quality Salacca edulis Reinw.

นายสำเริง ช่างประเสริฐ   นางสุจิตรา วิเศษการ  นางชมภู  จันที

 

บทคัดย่อ

       งานวิจัยอิทธิพลของจำนวนกระปุกต่อทะลายที่มีผลต่อคุณภาพของสละ ในสละพันธุ์สุมาลี งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มคุณภาพของผลสละโดยการตัดแต่งและไว้กระปุกผลที่ เหมาะสมต่อทะลาย ดำเนินการในสวนเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี 6 ซ้ำ โดยมีกรรมวิธีการไม่ตัดกระปุก 10-12 กระปุกต่อทะลาย  กรรมวิธีตัดกระปุกเหลือ 5 กระปุกต่อทะลาย กรรมวิธีตัดกระปุกเหลือ 7 กระปุกต่อทะลาย และตัดกระปุกเหลือ 8 กระปุกต่อ ทะลาย จากผลการทดลองพบว่า คุณภาพของสละผลอายุ 8 เดือน น้ำหนักแห้ง น้ำหนักผล ความกว้างของผล ความยาวของผล น้ำหนักเนื้อ การตัดกระปุกทุกกรรมวิธีให้ค่าที่สูงกว่าการไม่ตัดแต่งกระปุก ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ TSS ได้ค่ากรดที่ไตรเตรทได้TA  ทุกกรรมวิธีไม่มีความ แตกต่างกันคุณภาพของผลสละตามเมื่อจัดตามชั้นคุณภาพสละของ (มกอช) อยู่ในชั้นที่ 1 และ 2 สำหรับผลผลิตต่อต้นของสละกรรมวิธีที่ไม่ตัดกระปุกมีน้ำหนักโดยรวมมากกว่าทุกกรรมวิธี ส่วนน้ำหนักผลต่อกระปุกทุกกรรมวิธีให้ค่าที่สูงค่าการไม่ตัดแต่งกระปุก ค่าแรงทีใช้ในการตัดแต่งกระปุก คิดเป็นเงิน 112–.50150 บาท/ไร่/ วัน

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF