เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

โครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการผลิตชาโยเต้ กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาโยเต้ ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การคัดเลือกสายพันธุ์ชาโยเต้ที่ได้จากการผสมข้าม ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) คณะผู้ดาเนินงาน หัวหน้าการทดลอง : Research and Development of Chayote Varieties ผู้ร่วมงาน : จิตอาภา จิจุบาล ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ : เกษตริน ฝ่ายอุประ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
ธัญพร งามงอน ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ เยาวภา เต้าชัย ภูมิศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ สถาบันวิจัยพืชสวน
 
กิจกรรมงานวิจัย 1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาโยเต้ Research and Development of Chayote Varieties ชื่อการทดลอง การคัดเลือกสายพันธุ์ชา โยเต้ที่ได้จากการผสมข้าม จิตอาภา จิจุบาล1 เกษตริน ฝ่ายอุประ1 ธัญพร งามงอน1 เยาวภา เต้าชัยภูม1ิ ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์2 บทคัดย่อ การคัดเลือกพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ และการผสมข้ามพันธุ์ เป็นแนวทางในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ มีลักษณะดีผลผลิตสูง ทนทานต่อโรค เหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่ ซึ่งได้ทาการทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง เพชรบูรณ์ ปี 2557-2558 โดยการสารวจและรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกต่าง ๆ ในประเทศไทย 5 แหล่ง และได้ สายพันธุ์ชาโยเต้จานวน 6 สายพันธุ์ คือ CKK#1, CKK#2, CKK#3, CKK#4, CKK#5 และ CKK#6 ซึ่งแต่ละสาย พันธุ์มีลักษณะประจาพันธุ์แตกต่างกันทั้งรูปร่าง สีผล และความทนทานต่อโรค นาสายพันธุ์ที่รวบรวมได้มาปลูก แยกกลุ่มและทาการผสมข้ามสายพันธุ์ทั้งหมด 5 คู่ผสม ได้ผลดังรายละเอียด คู่ผสมที่ 1 สายพันธุ์ สายพันธุ์ CKK#5(F)+CKK#3(M) ลูกผสมที่ได้มีลักษณะคล้ายพ่อแม่ คือ ผลสีเหลืองทอง มีร่องลึก ผิวผลแข็งเรียบไม่มีหนาม น้าหนักผลอยู่ระหว่าง 200-300 กรัม ความยาวผล 13-14 เซนติเมตร มียางเล็กน้อย เนื้อในรสชาติกรอบ หวาน น้อย คู่ผสมที่ 2 สายพันธุ์สายพันธุ์ CKK#4(F)+CKK#3(M) ลักษณะลูกผสมที่ได้มีลักษณะสีเหลืองอมเขียว ร่องผล ลึก มีหนามท้ายผล น้าหนักผลแก่อยู่ระหว่าง 240-260 กรัม ความยาวผล 13-14 เซนติเมตร มียางเล็กน้อย เนื้อใน รสชาติกรอบติดหวานเล็กน้อย คู่ผสมที่ 3 สายพันธุ์ สายพันธุ์ CKK#6(F) +CKK#1(M) ลักษณะลูกผสมที่ได้มี ลักษณะสีเขียวอ่อน ร่องผลลึกปานกลาง ผิวเรียบ น้าหนักผลแก่อยู่ระหว่าง 360-400 กรัม ความยาวผล 10-15 เซนติเมตร มียางเล็กน้อย เนื้อในรสชาติกรอบ หวานน้อย คู่ผสมที่ 4 สายพันธุ์สายพันธุ์ CKK#1(F)+CKK#5(M) ลักษณะลูกผสมที่ได้มีสีเหลือง ร่องผลลึกปานกลาง ผิวผลหนา มีหนามสั้นแข็งรอบผล น้าหนักผลแก่อยู่ระหว่าง 280-330 กรัม ความยาวผล 7-12 เซนติเมตร มียางเล็กน้อย เนื้อในรสชาติกรอบ หวานน้อย คู่ผสมที่ 5 สายพันธุ์ สายพันธุ์ CKK#2(F)+CKK#1(M) ลักษณะลูกผสมที่ได้มีลักษณะรูปร่างผลสีเขียว ร่องผลลึก ผิวผลหนา ขรุขระ ไม่มี หนามน้าหนักผลอยู่ระหว่าง250-300 กรัมความยาวผล6-13เซนติเมตรมียางเล็กน้อยเนื้อในรสชาติกรอบ หวานน้อย ซึ่งได้ดาเนินการรวมรวมและศึกษาสายพันธุ์ที่ได้จากการทดลองเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผล ให้ได้ สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการสูงต่อไป
  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF