เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

ชนิดสารเคลือบร่วมกับถุงบรรจุภัณฑ์ต่อการควบคุมการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลใน สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง

Effect of Different Coating Combined with Packaging on Internal Browning in Fresh Pineapple cv. ‘Trad-See-Thong’

วรางคณา มากกำไร1  วีรา  คล้ายพุก1  อุทัยวรรณ  ทรัพย์แก้ว1  หยกทิพย์ สุดารีย์2   ดารากร เผ่าชู2

บทคัดย่อ

     สับปะรดตราดสีทองเป็นพืชที่มีศักยภาพในการส่งออกเนื่องจากมีรสชาติและสีสันที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแต่ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก คือ เมื่อเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำเป็นเวลานานในขณะขนส่งจะเกิดอาการไส้สีน้ำตาลขึ้น ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการทดลองเปรียบเทียบใช้สารเคลือบชนิดต่างๆและมี การทดลองเปรียบเทียบการใช้ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อลดอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดตราดสีทอง ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงท้าการทดลองโดยนำชนิดของสารเคลือบและถุงบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดที่ได้จาก งานวิจัยที่ผ่านมมาทดสอบร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรดตราดสีทองโดยท้าการทดลอง 2 ครั้ง ครั้งที่เก็บผลสับปะรดตราดสีทองจากแปลงเกษตรกร1 จ.ตราด ระยะแก่เขียว (หลังบังคับดอก139 วัน) ในเดือนเมษายน ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวโดย วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 8 กรรมวิธี 3 ซ้ำ ซ้ำละ1กล่อง (6 ผล/กล่อง) กรรมวิธีที่ 1 ชุดควบคุม (ไม่เคลือบผิวหรือบรรจุถุงใดๆ) กรรมวิธีที่ 2 บรรจุผลสับปะรดในถุงพลาสติก LDPE (Low density polyethylene) กรรมวิธีที่ 3 เคลือบผิวผลด้วย WaxGLK (WAXES 18% w/v Shellac, wax) กรรมวิธีที่ 4 เคลือบผิวผลด้วย WaxGLK ร่วมกับ Cellophane sheet

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF