เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อกิจกรรมงานวิจัย 2 เทคโนโลยีการผลิตชาโยเต้คุณภาพ

ศึกษาชนิดของวัสดุเพาะและท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตชาโยเต้
จิตอาภา จิจุบาล1 เกษตริน ฝ่ายอุประ1 ธัญพร งามงอน1 เยาวภา เต้าชัยภูม1ิ ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์2 

บทคัดย่อ

การปักชากิ่งชาโยเต้เพื่อการขยายพันธุ์ กิ่งที่เลือกปักชาคววรเปนนกิ่งอออน จากสอวนยอดที่มีใบติด มีข้อ ประมาณ3-4 ข้อวัสดุชาที่เหมาะสมสาหรับการปักชาในโรงเรือนพลาสติกควือทรายละเอียดผสมแกลบดา อัตราสอวน 1:1 มีเปอร์เซ็นต์การรอดตาย 54-71 เปอร์เซ็นต์ และการปักชาในโรงเรือนที่มุงหลังควาด้วยตาขอาย พรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ ใช้วัสดุชาแกลบดา มีอัตราการรอดตายสูงสุด 75-82 เปอร์เซ็นต์ การปักชาสามารถ ชาได้ทั้งในโรงเรือนพลาสติกควลุมคววามชื้น และโรงเรือนหลังควาพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ การรอดตายของกิ่งชา มีคววามสัมพันธ์กับชอวงเดือนหรือฤดูกาลที่ปักชา สภาพอากาศ อุณหภูมิ คววามชื้นสัมพัทธ์ ในชอวงฤดูฝนการรอด ตายของกิ่งจะสูงกวอาฤดูแล้ง ซึ่งอุณหภูมิสูงและคววามชื้นต่ากวอา

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF