เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

 
 

โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตถั่วลันเตา
กิจกรรม การปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ถั่วลันเตา
ชื่อการทดลอง การคัดเลือกและประเมินพันธุ์ถั่วลันเตาบริโภคฝักสดภาคเหนือตอนบน

Selection and Evaluation of Pisum sativum L. in Northern Thailand.

คณะผู้ดาเนินงาน หัวหน้าการทดลอง ผู้ร่วมงาน

นายวัชรพล บาเพ็ญอยู่1/ นางวิมล แก้วสีดา 1/ นางสาวอรุณี ใจเถิง1/ นางสุธามาศ ณ น่าน 1/

บทคัดย่อ

รวบรวมและเปรียบเทียบทดสอบพันธุ์ถั่วลันเตาบริโภคสด 13
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 เป็นข้อมูลพื้นฐานประจาพันธุ์เพื่อใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ในการทดลองต่อไป โดยปลูกลงแปลงขนาด 0.8 x 10 เมตร วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 13 กรรมวิธี 2 ซ้า พบว่าถั่วลันเตาทุกสายพันธุ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียงกัน มีการเจริญเติบโตแบบ ขึ้นค้าง ยกเว้นถั่วลันเตาพันธุ์ Jd 013 เป็นต้นขนาดเล็ก ไม่ขึ้นค้าง ถั่วลันเตาพันธุ์ Ts 010, Ns 011, Cs 012 และ พันธุ์ฝักใหญ่เชียงรายใช้เวลาที่ดอกแรกเริ่มบานน้อยที่สุด (36.67, 36.61, 35.57 และ 35.67 วันตามลาดับ) ส่วนพันธุ์ Cn 006 Jd 013 ใช้เวลาที่ดอกแรกเริ่มบานนานที่สุดคือ (54.33 และ 56.17 วันตามลาดับ) ผลผลิตและ คุณภาพหลังจากการเก็บเกี่ยวพบว่า ถั่วลันเตาพันธุ์ฝักใหญ่เชียงราย 3 ให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุด 798.11 กิโลกรัม พันธุ์Cs 005และพันธุ์ฝักใหญ่เชียงราย3มีขนาดความยาวฝักมากที่สุด(10.54 และ 10.27 เซนติเมตร ตามลาดับ) พันธุ์ฝักใหญ่เชียงราย 3 มีน้าหนักฝักมากที่สุด 6.04 กรัม ส่วนพันธุ์ Cs 012 และพันธุ์ Tn 014 มีความหนาเนื้อมากที่สุดเท่ากันคือ 0.35 เซนติเมตร ส่วนความหวาน ถัวลันเตาพันธุ์ Cn 006 และพันธุ์ Jd 013 ความหวานมากที่สุด (10.2 และ 10.6 oBrix ตามลาดับ) โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ เชื่อมั่น 95 %

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF