เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

การทดสอบพันธ์ุผักกาดขาวปลีลูกผสม
The Trials of Hybrid Chinese Cabbage Varieties

อรทัย วงค์เมธา*,1/ กฤษณ์ ลินวัฒนา2/ กิตติชัย แซ่ย่าง1/ อรอนงค์ สว่างสุริยวงษ์1/ วีระพรรณ ตันเส้า1/

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน

บทคัดย่อ

การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมได้ดาเนินการในแปลงวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่ วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ปี 2558-2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 4 ซ้า ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 คือ พันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมทนร้อนที่ได้จากคู่ผสม E7 x B18 กรรมวิธีที่ 2 คือ พันธ์ุผักกาดขาว ปลีลูกผสมทนร้อนที่ได้จากคู่ผสม B18 x E7 กรรมวิธีท่ี 3 คือพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมจากร้านค้าพันธ์ุที่ 1 กรรมวิธีท่ี4 คือพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมจากร้านค้าพันธุ์ที่2และกรรมวิธีที่5 คือพันธุ์ผักกาดขาวปลี ลูกผสมจากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 ซง่ึ การทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมประกอบด้วย 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดู หนาว โดยเตรียมแปลงปลูกขนาด 1.2 x 5 เมตร ใช้ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร ตามแต่ละกรรมวิธี การ ทดสอบฤดูฝน พบว่าพันธุ์คู่ผสม B18 x E7 มีผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด 33.8 กิโลกรัม ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติกับพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม จากร้านค้าพันธุ์ที่ 3 และร้านค้าพันธุ์ที่ 1 ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 28 และ 26.3 กิโลกรัม ตามลาดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับร้านค้าพันธุ์ที่ 2 และคู่ผสม E7 x B18 ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 24.2 และ 23.4 กิโลกรัม ตามลาดับ ส่วนช่วงฤดูหนาว พบว่าพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม จากร้านค้าพันธุ์ท่ี 1 มีผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด 37.6 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับคู่ผสม E7 x B18, B18 x E7 และร้านค้าพันธุ์ที่ 3 มีผลผลิตเฉลี่ย 35.8, 31.3 และ 26 กิโลกรัม ตามลาดับ แต่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับร้านค้าพันธุ์ท่ี 2 ซึ่งมผี ลผลิตเฉลี่ย 24.8 กิโลกรัม

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF