เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

การทดสอบพันธ์ุพริกขี้หนูผลใหญ่สายพันธุ์พื้นเมือง

Regional Yield Try of Native Chilli Variety.

พรรณผกา รัตนโกศล รักชยั ครุ ุบรรเจิดจิต ทศั นยั เพิ่มสตั ย์ สมบตั ิ ตงเต๊า

บทคัดย่อ

การทดลองนี้เป็นสว่ นหนงึ่ ของโครงการการปรับปรุงพนั ธ์ุพริกขีห้ นผู ลใหญ่สายพนั ธ์ุพืน้ เมืองระยะที่2 ระยะเวลาดาเนินงานของการทดลอง นื ้คือ ก.ย. 2558 - ต.ค. 2559 โดยที่โครงการระยะที่ 1 เริ่มต้นปี 2553 และ ในโครงการระยะที่2นีต้อ่เนื่องมาโดยเริ่มต้นที่การทดสอบพนัธ์ุเพียง1ปีและมีวตัถปุระสงค์หลกัของโครงการ คือ เพื่อให้ได้พนั ธ์ุพริกพืน้ เมืองที่มีผลผลิตสงู และคณุ ภาพดี เป็นสายพนั ธ์ุแท้ที่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพนั ธ์ุได้ เป็นการลดต้นทนุการผลิตและเพิ่มรายได้สายพนัธ์ุที่ใช้ในการทดลอง5สายพนัธ์ุคือกรรมวิธีที่1#51-10-4- 23-17-5 กรรมวิธีที่ 2 # 51-10-9-24-20-5-32 กรรมวิธีที่ 3 # 51-01-09-36-16-07 กรรมวิธีที่ 4 # 31-16-16- 08-14-34และพนัธ์ุการค้า(ซุปเปอร์ฮอท)เป็นสายพนัธ์ุเปรียบเทียบพบวา่กรรมวิธีที่4ได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,123.80กิโลกรัมตอ่ไร่ไมแ่ตกตา่งทางสถิตเิมื่อเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุการค้าที่ได้ผลผลิตเฉลี่ย4,079.60กิโลกรัม ตอ่ ไร่ ขณะที่ กรรมวิธีที่ 3 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,972.60 กิโลกรัมตอ่ ไร่ และกรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 3 ได้ผลผลิต เฉลี่ย3,605.80และ3,398.20กิโลกรัมตอ่ไร่ตามลาดบันอกจากนี้พริกสายพนัธ์ุใหมข่องเรายงัมีสีผลที่ถกูใจ เกษตรกรสามารถชว่ยแก้ปัญหาให้กบัพริกพริกขีห้นผูลใหญ่สายพนัธ์ุหวัเรือศก.13เดมิที่มีสีผลอ่อนและมีแต้มสี มว่งที่ทาให้เกษตรกรถกูพ่อค้าคนกลางตดัราคาอีกด้วยส่วนการทดลองที่จะต้องดาเนินการตอ่ไปคือการการ ทดสอบสายพนั ธ์ุในแหลง่ ปลกู ซงึ่ จะดาเนินการปี 2560-2561 ใน 4 จงั หวดั คือ สโุ ขทยั นา่ น ศรีสะเกษ และ หนองคาย

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF