เลือกหน้า

รายละเอียดงานวิจัย

การเปรียบเทียบจานวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากสาหรับการผลิตหัว

พันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค
Comparison of stem node cutting and plant hormones to produce seed potato in aeroponic system

อรทัย วงค์เมธา*,1/ กิตติชัย แซ่ย่าง1/ สาคร ยังผ่อง1/ ศิรินันท์ญา จรินทร1/ วีระพรรณ ตันเส้า1/ อนุภพ เผือกผ่อง2/ ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์3/ ชัยกฤต พรมมา3/ สมคิด รัตนบุรี1/ สนอง จรินทร2/ อรอนงค์ สว่างสุริยวงษ์1/ ฐิตาภรณ์ เรืองกูล1/

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน

บทคัดย่อ

การทดสอบการเปรียบเทียบจานวนข้อที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเร่งรากสาหรับการ ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งในระบบแอโรโปนิค ได้ดาเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในปี 2558-2559 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี คือ การปักชา 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักชา 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง), การปักชา 3 ข้อ (2 ข้อบน 1 ข้อล่าง), การปักชา 4 ข้อ (2 ข้อบน 2 ข้อล่าง) และการปักชา 5 ข้อ (3 ข้อบน 2 ข้อล่าง) นาต้นปักชาไปแช่ในไคโตซาน อัตรา 1 ml l-1 และไตรโคเดอร์ม่านาน 15 นาที ใช้ระยะปลูก 10x10 เซนติเมตร ในพื้นที่ปลูกทั้งหมด 72 ตารางเมตร จากการทดลองพบว่าในฤดูฝน การปักชา 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ให้จานวนหัวต่อพื้นเฉลี่ยสูงที่สุด 536 หัว ไม่มีความแตกต่างอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิตกิ ับการปักชา 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีจานวนหัวต่อพื้นที่เฉลี่ยรองลงมา 520 หัว ด้านผ ลผ ลิตร ว ม เฉลี่ย พบว ่า การปักช า 3 ข้อ ( 1 ข้ อ บ น 2 ข้ อ ล่ า ง ) ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต ร ว ม เ ฉ ลี่ ย ม า ก ที่ สุ ด 4 . 9 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับการปักชา 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) ซึ่งมี ผลผลิตรวมเฉลี่ยรองลงมา 4.8 หัว ในช่วงฤดูแล้ง พบว่าการปักชา 2 ข้อ (1 ข้อบน 1 ข้อล่าง) มีจานวน หัวต่อพื้นที่เฉลี่ยและผลผลิตรวมเฉลี่ยสูงที่สุด 300 หัว และ3.3 กิโลกรัม ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับการปักชา 3 ข้อ (1 ข้อบน 2 ข้อล่าง) ซึ่งมีจานวนหัวต่อพื้นที่เฉลี่ยและ ผลผลิตรวมเฉลี่ยรองลงมา 260 หัว และ 3 กิโลกรัม ตามลาดับ

  

ดูข้อมูลวิจัยฉบับเต็ม : PDF