เริ่มใส่ข้อมูล

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

เป็นการนำแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆในอัตราส่วน
ที่คำนวณได้มาผสมกันเพื่อให้ได้ปุ๋ย
ชนิดใหม่ที่มีสูตรอัตราส่วนของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ตามต้องการในปริมาณ 100 เปอร์เซ็นต์

การผสมปุ๋ยจะใช้แม่ปุ๋ยสูตร ดังนี้

1. ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0)
2. ยูเรีย (46-0-0)
3. โพแทสเซียมคลอไรด์(0-0-60) หรือ
4. โพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50)

การเตรียมสูตรปุ๋ย

ตัวอย่างเช่น 16-16-16, 15-15-20,
16-11-14 จะใช้แม่ปุ๋ยปริมาณที่แตกต่างกัน
โดยปริมาณสุทธิเมื่อเติมส่วนของ Filler
หรือวัสดุตัวเติม จะได้ปุ๋ยปริมาณ 100 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งกรรมวิธีการผสมท่านดูได้จากคู่มือของ
กรมวิชาการเกษตร และถ้าต้องการคำนวณใหม่
เนื่องจากแม่ปุ๋ยแตกต่างจาก 4 สูตรนี้
สามารถคำนวณได้โดยท่านกรอกข้อมูล
ตามฟอร์มข้างล่างนี้

สูตรแม่ปุ๋ยสำหรับ N : --
สูตรแม่ปุ๋ยสำหรับ P : --
สูตรแม่ปุ๋ยสำหรับ K : --
ปริมาณปุ๋ยที่จะเตรียม (หน่วย : กิโลกรัม) :
ต้องการได้สูตรปุ๋ยที่มี N P K เท่ากับเท่าไหร่ (ตัวอย่าง 15-15-15) N : P : K :
ต้องการได้สูตรปุ๋ยที่มี N 15 % โดยใช้เพียง 5 เปอร์เซ็นต์N : มีแคลเซี่ยมเป็นองค์ประกอบ(Ca) จะใช้ Volume...?...% : สูตร 15-0-0ไม่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซี่ยมเป็นองค์ประกอบ