การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
เรามี 310 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นิยมชมชอบมาเยือน
สมาชิก : 4
Content : 376
เว็บลิงก์ : 56
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1239184
สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

bioversity150x47

fao150x47

ipgri150x47

ลำดับการค้นหาของคุณ : Home

โครงการสานพลังประชารัฐ

  รัฐมนตรีเกษตรฯ ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 2561 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง

alt

รัฐมนตรีเกษตรฯ ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการสานพลังประชารัฐ

 เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 2561

 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังประชุมเตรียมการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ริเริ่มปฏิรูปการบริหารจัดการภาคการเกษตรของไทย ด้วยการวางแผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศเพื่อสนองนโยบายการตลาดนำการผลิตของรัฐบาลโดยเริ่มจากการจัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา 2561ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งโครงการดังกล่าว มีหลักการดำเนินการ คือ 1) เกษตรกรต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาและเงื่อนไขการรับซื้อผลผลิตรวมทั้งปริมาณความต้องการผลผลิตของตลาดก่อนตัดสินใจลงมือทำการเพาะปลูก2) รัฐบาลจะต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เช่น การหาตลาดหรือผู้รับซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยราคาที่เป็นธรรมการประกันรายได้ขั้นต่ำของเกษตรกรหรือการรับรองราคารับซื้อผลผลิตของภาคเอกชนการทำประกันภัยพืชผล และการสนับสนุนความรู้และเงินทุนหรือปัจจัยในการผลิตแก่เกษตรกร เป็นต้น และ 3) มาตรการจูงใจเกษตรกรจำนวน 4 มาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบด้วย3.1 การสนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าปัจจัยการผลิตและการเตรียมดินผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ของวงเงินไร่ละ 2,000 บาท (ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย)3.2 การประสานภาคเอกชนให้มารับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์ตามคุณภาพในราคาไม่น้อยกว่าราคาขั้นต่ำที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด3.3 การสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับชดเชยไร่ละ 1,500 บาท และ 3.4 การกำหนดนโยบายให้สินเชื่อสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดผ่าน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 

 การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา 2561 จะมีการบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับอำเภอ/พื้นที่ โดยกำหนดให้มีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอประกอบด้วย นายอำเภอเป็นประธาน/พัฒนาการอำเภอ/ผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดำเนินการระดับอำเภอทุกหน่วย/เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ประจำพื้นที่/ประธาน ศพก.ประจำพื้นที่/เกษตรอำเภอทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงานอำเภอระดับจังหวัดโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในระดับจังหวัด ให้ใช้องค์ประกอบของ อ.พ.ก. เป็นคณะกรรมการ แต่มอบหมายให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้นำเสนอข้อมูลรายละเอียด/รายงานความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมระดับจังหวัดพิจารณาในฐานะผู้จัดการโครงการระดับจังหวัด และระดับกระทรวงโดยกระทรวงเกษตรฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับมอบหมายผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินกรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมส่งเสริมการเกษตร

  สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) ให้คณะทำงานระดับอำเภอประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเชิญชวนเกษตรกร/ชาวนาในพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนจากการทำนาปรังมาปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ตามความเหมาะสมของคุณภาพดิน(Zoning by Agri-Map)ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน โดยให้เกษตรอำเภอนำเรื่องการเชิญชวนปลูกพืชอื่นๆ แทนการทำนาปรัง เข้าประชุมชี้แจงที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภายในเดือนตุลาคม 25612) ให้ชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่ทราบด้วยว่าเกษตรกร/ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้สิทธิในการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. มาเป็นเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตราร้อยละ 0.01 มีสิทธิกู้ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ และรัฐบาลทำประกันภัยพืชผลเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพิ่มเติมจากเงินชดเชย สาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังอีกไร่ละ1,500 บาท โดยรัฐบาลออกค่าเบี้ยประกันให้ไร่ละ 65 บาท3)ให้คณะทำงานอำเภอประสานเกษตรจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่และตัวแทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการส่งคณะวิทยากรจัดการอบรมให้ความรู้ในการปลูกข้าวโพด การลดต้นทุนและการรักษาแปลงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ4) มอบหมายสหกรณ์จังหวัดประสานคณะทำงานอำเภอ เพื่อเชิญชวนและรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยให้สหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนชนทำหน้าที่รวบรวมเกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรจะได้รับสิทธิเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01 ในนามกลุ่มจาก ธ.ก.ส. ด้วย รวมถึงการส่งเสริมให้สหกรณ์ทำหน้าที่การบริหารจัดการผลผลิต โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ ให้แก่สมาชิก ซึ่งการบริหารจัดการเครื่องมือให้ประสานเอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูก การดูแลแปลงและการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิต ตลอดจนการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ โดยจะได้รับสิทธิกู้เงิน จาก ธ.ก.ส. เพื่อการรวบรวมในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1

5) คณะทำงานระดับจังหวัด อำนวยการในการประสานเอกชนในการรับซื้อผลผลิตโดยเฉพาะเอกชนรายย่อยในพื้นที่มีการกำหนดจุดรับซื้อในระดับพื้นที่ การกำหนดราคาที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร การบริหารการขับเคลื่อนโครงการและการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ6) คณะกรรมการอำนวยการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับกระทรวง) ประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนเพื่อเข้าไปทำสัญญารับซื้อข้าวโพดล่วงหน้ากับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญาอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ จะต้องระบุข้อตกลงในรายละเอียดการทำสัญญารับซื้อให้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ คือราคารับซื้อจุดรับซื้อ จำนวนและคุณภาพข้าวโพดที่จะรับซื้อรวมทั้งเงื่อนไขต่างๆฯลฯ โดยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นภาค/กลุ่มจังหวัด ให้เอกชนแต่ละรายเข้าไปทำสัญญารับซื้อ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งมาผูกขาดหรือเอาเปรียบเกษตรกรแต่อย่างใด และประการสำคัญหากภายในเดือนตุลาคม 2561นี้ พื้นที่ใดยังไม่มีภาคเอกชนเข้าไปทำสัญญารับซื้อข้าวโพดตามหลักการที่ได้กำหนดไว้แล้ว ให้ยกเลิกโครงการในพื้นที่นั้นๆ เพราะกระทรวงเกษตรฯ ไม่มีนโยบายให้เกษตรกรทำการเกษตรหรือประกอบอาชีพแบบสุ่มเสี่ยงอีกต่อไปทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ ทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม ทำหน้าที่กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ตั้งกองอำนวยการเฉพาะกิจขึ้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการด้วย7) มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะเลขานุการ อ.พ.ก.จังหวัด ประสานกับเกษตรจังหวัดเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาของแต่ละจังหวัดไว้ด้วย โดยแผนดังกล่าวให้ประกอบด้วยสาระสำคัญตั้งแต่การประชุมชี้แจงโครงการ/การทำงานแต่ละขั้นตอน/การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิต โดยให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และ 8) มอบหมายเกษตรจังหวัดพร้อมทั้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อชี้แจงความเป็นมาและรายละเอียดโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561 พร้อมทั้งให้นำรายละเอียดโครงการชี้แจงในที่ประชุมกรรมการจังหวัด หรือที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในเดือน ตุลาคม 2561 รวมทั้งมอบหมายให้เกษตรอำเภอดำเนินการเช่นเดียวกับระดับอำเภอด้วย และชี้แจงในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2561 ด้วย

 "ทั้งนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถปรับแก้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา/พื้นที่และปัจจัยแวดล้อมได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักการของโครงการอย่างเคร่งครัดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปการบริหารจัดการภาคเกษตรของไทยในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป โดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง"   นายกฤษฎา กล่าว

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 20:33 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

4 10 61

    ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การสัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันมะพร้าวเป็นยาพิษ หรือยาวิเศษผู้พิชิตไขมันทรานส์ โดย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวฯ กล่าวรายงาน การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านไขมันทรานส์ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมะพร้าว ได้แก่ อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาววิไลศรี ลิมปพะยอม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร นพ.มนตรี กิจมณี ที่ปรึกษาบริษัทเอ็มพาวเวอร์ไลท์ และ นายรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม จากบริษัทเอ็มพาวเวอร์ไลท์ นอกจากนี้ ภายในงานมีการออกบูธ ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวให้ได้ชิม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูป (อาคาร 8 ชั้น) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 20:29 น.)

 

1 10 18

   เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านสารแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๔๖ ปี พร้อมเยี่ยมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลและนำไปใช้ได้จริง และมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 20:32 น.)

 

01 10 61

   เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมรองอธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๔๖ ปี ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 20:31 น.)

 

1 10 61

  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบ ๔๖ ปี โดยมีรองอธิบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการร่วมสักการะ ณ กรมวิชาการเกษตร  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 เวลา 20:32 น.)

 

societythai150x47

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

ishslogo150x47 

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 25 November 2018

Chiang Mai International Exhibition

and Convention Centre

Chiang Mai , Thailand

www.aseancoffeeconference.com

invesment150x47 

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

researchcommittee150x47

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

News ประกาศ แจ้งความ โฆษณา

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยหิน
กล้วยนมสาว
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยนาก
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยคุนหมิง
กล้วยร้อยหวี
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยช้างกุด
กล้วยมัน
กล้วยนมหมี
กล้วยงาช้าง
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37