การขึ้นทะเบียนฮอร์โมนพืชสวน

proto001

สถาบันวิจัยพืชสวนกำกับดูแลแผนการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช: พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก-ไม้ประดับ) พืชไร่ ข้าว และยางพารา

- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฮอร์โมนพืช คลิกเลย!

- คู่มือการทำแผนทดลองประสิทธิภาพฮอร์โมนพืช 2018 คลิกเลย!

 proto002