การขึ้นทะเบียนฮอร์โมนพืชสวน

proto001

สถาบันวิจัยพืชสวนกำกับดูแลแผนการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช: พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก-ไม้ประดับ) พืชไร่ ข้าว และยางพารา

- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฮอร์โมนพืช คลิกเลย!

- ตัวอย่างการเขียนแผนทดลองประสิทธิภาพฮอร์โมนพืช คลิกเลย!

 

Protocal ฮอร์โมนพืช

1-1 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อควบคุมการแตกใบอ่อน

1-2 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อควบคุมการออกดอก

1-3 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อปรับเปลี่ยนเพศดอก

1-4 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อควบคุมการยืดช่อดอก

1-5 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อควบคุมการยืดขั้ว

1-6 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อควบคุมการติดผล

1-7 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อควบคุมการคงอยู่ของผล

1-8 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อควบคุมการพัฒนาการของผล

1-9 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อควบคุมการสุกแก่ของผล

1-10 คำแนะนำในการจัดทำแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผลเพื่อควบคุมการพัฒนาการของราก

 proto002