นางจิดาภา  สุภาผล                       นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายธนะเทพ  พุ่มไพจิตร                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวีรยุทธ  ดัดตนรัมย์                    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่

1. วิเคราะห์และจัดทำแผนงานวิจัย

2. งานแผนงานและงบประมาณ

3. ประสานงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง