นายสมบัติ ตงเต๊า                  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

                                            

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. น.ส.พรภัทรา  แก้วมณี                       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

2.น.ส.รัตนา  พรสี่ภาค                            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3.น.ส.พรศิริ  เมืองแก้ว                           พนักงานประจำสำนักงาน

4.น.ส.พัชราภรณ์  ปลื้มคิด                      นักวิชาการเกษตร

5.น.ส.ชไมพร  สุวรรณศร                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           

6.น.ส.ศศิประภา  สอนวิจารณ์                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7.น.ส.จิราภรณ์  พิมพ์แสง                       พนักงานประจำสำนักงาน

งานการเงิน บัญชีและพัสดุ

1.น.ส.ประไพศรี  เหมมาลา                    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2.น.ส.นิตยา  พนุมรัมย์                           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

3.นายวรวิทย์  กองทิพย์                          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

4.นางสุวพร  วงษ์แพทย์                         เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

5.น.ส.บุษกร  ณ ลำพูน                          เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

6.น.ส.ชนิตา  ใจปทุม                            เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

7.น.ส.ศิริรัตน์  มณีอินทร์                        เจ้าหน้าที่ธุรการ

8.น.ส.สุรางค์รัตน์  พลาจิณ                    พนักงานประจำสำนักงาน 

9.น.ส.อัญชุลี  ติดต่อ                             พนักงานประจำสำนักงาน

10.น.ส.สุชญา  สมุทคีรี                          พนักงานประจำสำนักงาน

งานสารบรรณ

1.นางมาลัย  ชมเชย                              เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2.นางยุบล  พลัดเกตุ                             พนักงานพิมพ์  ส4

3.นางอัจฉรา  นิลเลื่อม                          พนักงานการเงินและบัญชี ส2

4.น.ส.อวยพร  สุขลาภ                          พนักงานธุรการ  ส2

5.นางดุสิตา  หนูมาน้อย                         เจ้าพนักงานธุรการ 

6.น.ส.สุวิมล  พรมกะจีน                         เจ้าหน้าที่ธุรการ

7.นายไกรพิชญ์  ดีแสน                         เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

8.น.ส.วิมล  พระศรี                               คนงานทดลองการเกษตร

9. น.ส.ครองขวัญ  ทองปั้น                    พนักงานประจำสำนักงาน

งานอัตรากำลัง

1.น.ส.กฤษณา  การอุภัย                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2.นางปรียานุช  ชื่นจิตต์                          เจ้าพนักงานธุรการ

2.น.ส.จินตนา  วงศ์ปุ่น                            เจ้าพนักงานธุรการ

3.น.ส.ธัญญารัตน์  โพธิ์งาม                    เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานอาคารฯ + หมวดยานพาหนะ

1.นายนคร  บัวคำ                                  พนักงานธุรการ  ส4

2.นายมานพ  นุชนาฎ                            พนักงานขับรถยนต์ ส2

3.นายประเสริฐ  แสวงดี                         ช่างซ่อมบำรุง ส4

4.นายสีแพร  ใจปทุม                            พนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า 

5.นายสมปอง  เสือสัมฤทธิ์                   พนักงานขับรถยนต์ ส2

6.นายศักดิ์ชาย  พรายแสงเพ็ชร            พนักงานขับรถยนต์ ส2

7.นายไพฑูรย์  เกิดดวง                        ช่างไม้ ช3

8.นายฉลาด  เกตุจรัล                            ช่างสี ช3

9.นายสมปอง  ชื่นรุ่ง                              พนักงานประจำห้องทดลอง ส2

10.นายกิติพัฒน์  ปิยวัชสิริวรกุล              ช่างซ่อมบำรุง ช4

11.น.ส.ดาวเรือง ดวงจันทร์                     เจ้าหน้าที่ธุรการ

12.น.ส.อารีย์  มีสมวิทย์                         เจ้าหน้าที่ธุรการ

13.นายคเชนทร์  ตระกูลแสนศิริ              เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  

14.นายจรูญ  ชื่นจิตต์                            พนักงานประจำสำนักงาน

15.นางนิตยา  ปานสี                             คนงานเกษตร

16.นางสำรวย  อิ่มอารมณ์                     คนงานทดลองการเกษตร

17.นายจำเนียร  วาสะ                           คนงานทดลองการเกษตร

18.นายอุทัย   สิทธิษา                          พนักงานประจำสำนักงาน